Steps in Plan
01
เลือกแผน
02
กรอกข้อมูล
03
สรุปผล
สถานภาพทั่วไป
ปี
บาท
บาทต่อปี
% ต่อปี
% ต่อปี (ฝากประจำ 12 เดือน)
ประเมินรายจ่ายเพื่อการศึกษาบุตร
ปี
ปี
บาทต่อปี
ข้อมูลที่คุณคาดการณ์
บาทต่อปี
% ต่อปี (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป)
% ต่อปี (ฝากประจำ 12 เดือน)
Result: ผลการประเมินแผนการเงินเพื่อการศึกษาบุตร
คุณสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  และจะมีเงินเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้อีก
0.00 บาท