ข่าวประชาสัมพันธ์

KAsset : ประกาศแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติของกองทุน K-GINCOME-A(R) ประจำเดือน กันยายน 2566

ประกาศแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติของกองทุน K-GINCOME-A(R) ประจำเดือน กันยายน 2566

abrdn : แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของ กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น (ABTED)

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของ กองทุนเปิดอเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น (ABTED)

KTAM : แจ้งเรื่องการจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KT-CLMVT-D)

การจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KT-CLMVT-D)

เปิดบัญชีกองทุนพร้อมสร้างแผน DCA กับแคมเปญออมเบอร์ 5 กับ WealthMagik

เปิดบัญชีกองทุนพร้อมสร้างแผน DCA ในแคมเปญออมเบอร์ 5 กับ WealthMagik เปิดบัญชีกองทุนพร้อมสร้างแผน DCA ในแคมเปญออมเบอร์ 5…

Abrdn : ประกาศแจ้งกำหนดเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนต่อหน่วย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ – ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 8/2023

ประกาศแจ้งกำหนดเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและอัตรารับซื้อคืนต่อหน่วย กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ – ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 8/2023

KAsset : ประกาศแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติของกองทุน K-GINCOME-A(R) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติของกองทุน K-GINCOME-A(R) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

UOBAM : ขอแจ้งปรับลดค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด UGIS-A และ UGIS-N

แจ้งปรับลดค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด UGIS-A และ UGIS-N

Principal : ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และอัตราการจ่ายเงินปันผลของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายปันผล

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และอัตราการจ่ายเงินปันผลของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายปันผล

KAsset : ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH)

ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH)

ONEAM : จดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน เรื่อง การจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (1AMSET50-ID)

การจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (1AMSET50-ID)

บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก ร่วมงาน SET in the City เปิดตัวคู่มือเกษียณไวอารมณ์ดี

บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก ร่วมงาน SET in the City เปิดตัวคู่มือเกษียณไวอารมณ์ดี พร้อมเครื่องมือสำคัญ…

Principal : นำส่งประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจำนวน 3 กองทุน

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจำนวน 3 กองทุน

LHFUND : แจ้งประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ของกองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม (LHVN)

แจ้งประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุน ของกองทุนเปิด แอล เอช เวียดนาม (LHVN)

Campaign เทรดให้เต็มถัง

WealthMagik จัดแคมเปญ  “เทรดให้เต็มถัง”  ทุกการ ลงทุนครบ 50,000 บาท รับเลยบัตรเติมน้ำมัน* (หรือบัตรช้อปปิ้ง) มูลค่า 100 บาท#ยิ่งเทรดยิ่งได้ สะสมยอดลงทุน…

SCBAM : ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน จำนวน 6 กองทุน

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน จำนวน 6 กองทุน

Principal : แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล Q2/2523 จำนวน 3 กองทุน

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผล Q2/2523 จำนวน 3 กองทุน

Principal : ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจำนวน 3 กองทุน

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจำนวน 3 กองทุน

KAsset : นำส่งประกาศแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติของกองทุน K-GINCOME-A(R) ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประกาศแจ้งวันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติของกองทุน K-GINCOME-A(R) ประจำเดือน มิถุนายน 2566

SCBAM : ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF6MR2 ,SCBASF6MR3 ,SCBASF6MR4 ,SCBCP3M6 ,SCBCP3M7 และ SCBCP3M8

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF6MR2, SCBASF6MR3, SCBASF6MR4, SCBCP3M6, SCBCP3M7 และ SCBCP3M8

abrdn : ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของ

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันจ่ายเงินปันผลและอัตราจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี ดีวิเด็น (ABTED)

Saving Bond Best Deal Auction

เตรียมพบกับการประมูล “พันธบัตรออมทรัพย์มือสอง”เริ่มต้น5 – 100 ล้านบาทในเทศกาลพันธบัตรมือสอง”Savings Bond Best Deal Auction”by WealthMagik…

KTAM_Annoucement : ประกาศเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EURO)

ประกาศเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EURO)

SCBAM : ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBCP3M4 SCBCP3M5 SCBASF6MR2 SCBASF6MR3 SCBASF6MR4 SCBCP3M6 SCBCP3M7 และ SCBCP3M8

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBCP3M4 SCBCP3M5 SCBASF6MR2 SCBASF6MR3 SCBASF6MR4 SCBCP3M6 SCBCP3M7 และ SCBCP3M8

LHFUND : ประกาศ เปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHMMRMF)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHMMRMF)

KAsset : ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ของกองทุนจำนวน 4 กองทุน (K-CHINA-A(A) ,K-CHINA-A(D) ,K-CHINA-SSF ,KCHINARMF)

ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ของกองทุนภายใต้การจัดการจำนวน 4 กองทุน

SCBAM : ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF3ME6 SCBASF1YD3 SCBASF6MQ7 SCBASF6MQ8 และ SCBASF1YD4

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF3ME6 SCBASF1YD3 SCBASF6MQ7 SCBASF6MQ8 และ SCBASF1YD4

LHFUND : ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์ – E (LHROBOTE)

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนของกองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์ – E (LHROBOTE)

โปรโมชั่นเปิดบัญชีใหม่รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

โปรโมชั่นเปิดบัญชีใหม่ รับสิทธิพิเศษสุด WOW!!” สำหรับลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ” โปรโมชั่นเปิดบัญชีใหม่…

DAOLINV: ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA)

ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนเปิด ดาโอ อินโนเวชั่น (DAOL-INNOVA)

SCBAM : ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 4/2566

SCBAM : ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 4/2566

Principal : ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจำนวน 5 กองทุน

ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลของกองทุนจำนวน 5 กองทุน

SCBAM : ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF6MQ4

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF6MQ4

LHFUND : ประกาศแจ้งการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ (LHGOLDH)

ประกาศแจ้งการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ (LHGOLDH)

SCBAM : ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF1YD2 และ SCBASF3ME5

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF1YD2 และ SCBASF3ME5

SCBAM : ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF3ME2 SCBASF1YD1 SCBASF3ME3 และ SCBASF6MQ5

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุน SCBASF3ME2 SCBASF1YD1 SCBASF3ME3 และ SCBASF6MQ5

ONEAM : ประกาศการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONEPROP-RD)

ประกาศการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONEPROP-RD)

Principal : แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจำนวน 5 กองทุน

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจำนวน 5 กองทุน

KAsset : ประกาศขยายระยะเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า และกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ประกาศขยายระยะเวลาการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า และกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

KAsset : ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนเปิดเค แพลน 2 และกองทุนเปิดเค แพลน 3

ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนเปิดเค แพลน 2 และกองทุนเปิดเค แพลน 3

DAOLINV : ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพ เพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม (DAOL-XPROP-D)

DAOLINV : ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพ เพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม (DAOL-XPROP-D)

LHFUND : ประกาศการจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ >>> งวดผลการดำเนินงาน 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 66 = 4 กองทุน

LHFUND : ประกาศการจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ >>> งวดผลการดำเนินงาน 1 ม.ค. – 28 ก.พ….

SCBAM : ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 3/2566

SCBAM : ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ SCBOPPR SCBINCR SCBFINR และ SCBWIPR ครั้งที่ 3/2566…

KAsset : นำส่งประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการแก้ไขโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจำนวน 6 กองทุน

นำส่งประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการแก้ไขโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจำนวน 6 กองทุน

MFC: นำส่งประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลจำนวน 5 กองทุน

นำส่งประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลจำนวน 5 กองทุน

Saving Bond Best Deal Auction

ประมูลพันธบัตรออมทรัพย์มูลค่าขั้นต่ำ 100 ล้านบาทเพื่อนักลงทุนสถาบันที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนบล. เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ขอเสนอ “Savings Bond Best…

UOBAM_ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือการสับเปลี่ยนเข้า (Front-end fee/ Switching in fee)

ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือการสับเปลี่ยนเข้า (Front-end fee/ Switching in fee) ระหว่างวันที่ 1 – 15…

MFC แจ้งปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย อัลฟ่า (M-ASIA)

แจ้งปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย อัลฟ่า (M-ASIA)

PrincipalAM: นำส่งประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลจำนวน 5 กองทุน

นำส่งประกาศอัตราการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการจ่ายเงินปันผลจำนวน 5 กองทุน

KAsset : นำส่งประกาศยุติการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-MBOND)

นำส่งประกาศยุติการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-MBOND)

KAsset : ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการจัดการกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการจัดการกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

ABRDN :ประกาศเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ที่ลงทุนในต่างประเทศ 3 กองทุน

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ที่ลงทุนในต่างประเทศ 3 กองทุน

SCBAM : ประกาศเรื่อง แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

ประกาศเรื่อง แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน

DAOLINV: ประกาศประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน จำนวน 10 กองทุน

ประกาศประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน จำนวน 10 กองทุน

DAOLINV: ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ (DAOL-GOLD)

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ (DAOL-GOLD)

ประชาสัมพันธ์การควบรวมกิจการ

ประชาสัมพันธ์การควบรวมกิจการ บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่ม เว็ลธ์…

KAsset : (REVISED) ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ K-STAR-A(A) K-STAR-A(R)

(REVISED) ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ K-STAR-A(A) K-STAR-A(R)

KAsset : ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) ของ K-SF-SSF

ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) ของ K-SF-SSF

KSAM:ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจำนวน12 กองทุน เกี่ยวกับการแก้ไขแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและปรับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ/ขายคืน/หน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

KSAM:ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจำนวน12 กองทุน เกี่ยวกับการแก้ไขแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและปรับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ/ขายคืน/หน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

KAsset : ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) K-VIETNAM-SSF

KAsset : ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) K-VIETNAM-SSF

EASTSPRING : แจ้งการปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) กองทุน TMBINDAE และ TMBJPNAE

EASTSPRING : แจ้งการปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) กองทุน…

UOBAM : ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือการสับเปลี่ยนเข้า (Front end fee/ Switching in fee) กองทุน UESG

UOBAM : ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือการสับเปลี่ยนเข้า (Front end fee/ Switching in fee) ของ…

KAsset : (เพิ่มเติม) ประกาศแก้ไขโครงการกองทุน

KAsset : (เพิ่มเติม) ประกาศแก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEQRMF) เปลี่ยนชื่อกองทุนเป็น KSTARRMF โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20…

รวมช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF ประจำปี 2565

รวมช่องทางแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF ประจำปี 2565 SAVE ภาษีต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF  ประจำปี 2565  – กฎใหม่ของสรรพากร…

ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดไปกับกองทุนกลุ่ม Clean Energy

ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดไปกับกองทุนกลุ่ม Clean Energy โอกาสในการลงทุนแบบรักษ์โลกไปกับกองทุนกลุ่ม CleanEnergy ที่เน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆ มาร่วมลงทุนไปกับเราเลย พิเศษ!! สะสมยอดลงทุนวันนี้ กับแคมเปญเทรดให้หายหิว…

เปิดบัญชี กับ บลจ. ใดก็ได้ ผ่าน บลน. เว็ลธ์ เมจิก รับเลย หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ มูลค่า 50 บาท*

เปิดบัญชี กับ บลจ. ใดก็ได้ ผ่าน บลน. เว็ลธ์ เมจิก รับเลย หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล…

รวมธีมกองทุนเทคโนโลยี เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไว ต้องตามให้ทัน!

รวมธีมกองทุนเทคโนโลยี เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไว ต้องตามให้ทัน! โอกาสในการลงทุนกับกองทุนเทคโนโลยีที่เน้นลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วโลก เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆ มาร่วมลงทุนไปกับเราเลย พิเศษ!! สะสมยอดลงทุนวันนี้ กับแคมเปญเทรดให้หายหิว ซีซั่น 2 อิ่มจุกๆ…

เทรดให้หายหิว ซีซั่น2 อิ่มจุกๆ สนุกกับการเทรด

เทรดให้หายหิว ซีซั่น2 อิ่มจุกๆ สนุกกับการเทรด เทรดให้หายหิว กับ WealthMagik จัดเต็มกว่าเดิม เพียงคุณมียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิตามยอดที่บริษัทฯ กำหนด…

เปิดจองรอบพิเศษ!! กับ พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น ออมเพิ่มสุขรอบพิเศษ

เปิดจองรอบพิเศษ!! กับ พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น ออมเพิ่มสุขรอบพิเศษ เปิดจองรอบพิเศษ!! กับ พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น ออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ  ลงทุนเริ่มต้น…

หุ้นกู้ PTTGC แข็งแกร่งขนาดไหน? ทำไมใครๆ ก็อยากครอบครอง!!

หุ้นกู้ PTTGC แข็งแกร่งขนาดไหน? ทำไมใครๆ ก็อยากครอบครอง!! หุ้นกู้PTTGCแข็งแกร่งขนาดไหน? ทำไมใครๆ ก็อยากครอบครอง!! วันนี้พ่อมดน้อย WealthMagik…

ซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรองผ่าน บล.เว็ลธ์ เมจิก ได้แล้ววันนี้!

ซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรองผ่าน บล.เว็ลธ์ เมจิก ได้แล้ววันนี้! ซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรอง ผ่าน บล.เว็ลธ์ เมจิก  ได้แล้ววันนี้! พบกับเอกสิทธิ์ใหม่แห่งการลงทุนในตราสารหนี้ตลาดรอง…

WealthMagik จัดหนัก ส่งแคมเปญ “คุณบอกเราแบ่ง” ชวนเพื่อนแท้ มาเป็น เพื่อนเทรด

WealthMagik จัดหนัก ส่งแคมเปญ “คุณบอกเราแบ่ง” ชวนเพื่อนแท้ มาเป็น เพื่อนเทรด WealthMagik จัดหนัก ส่งแคมเปญ “คุณบอกเราแบ่ง” ชวนเพื่อนแท้ มาเป็นเพื่อนเทรด คืนค่าธรรมเนียมให้นักลงทุนสูงสุดถึง 20%…

เปิดบัญชี ฟรี! บริการสุดว๊าว แนะนำวางแผนลงทุนอย่างมืออาชีพ!

เปิดบัญชี ฟรี! บริการสุดว๊าว แนะนำวางแผนลงทุนอย่างมืออาชีพ! เปิดบัญชี ฟรี! บริการสุดว๊าว แนะนำวางแผนลงทุนอย่างมืออาชีพ! Investment Advisory บริการแนะนำวางแผนลงทุนออนไลน์ ด้วยระบบซอฟแวร์ที่เชื่อถือได้และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับ…

จะกี่พอร์ตก็ไม่หวั่น ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ด้วย Consolidated Report

จะกี่พอร์ตก็ไม่หวั่น ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ด้วย Consolidated Report จะกี่พอร์ตก็ไม่หวั่น ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ด้วย Consolidated Report …

เปิดตัวแอป WealthMagik โฉมใหม่!! น่าใช้กว่าเดิม พร้อมฟีเจอร์ตัวช่วยการลงทุนปังๆเพียบบบบ

เปิดตัวแอป WealthMagik โฉมใหม่!! น่าใช้กว่าเดิม พร้อมฟีเจอร์ตัวช่วยการลงทุนปังๆเพียบบบบ เปิดตัวแอป WealthMagik โฉมใหม่!! น่าใช้กว่าเดิม พร้อมฟีเจอร์ตัวช่วยการลงทุนปังๆเพียบบบบ  ฟีเจอร์เด็ดมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย…

Your money, we care by LHFund

Your money, we care by LHFund โอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD) มาลงทุนในกองทุน RMFต่อเนื่อง พร้อมทางเลือกมากมาย > มีให้เลือกมากถึง 59 กองทุนจาก 4 บลจ. ชั้นนำ #KSAM #TMBAM…

ลงทุนกว้างกว่า โอกาสรับผลตอบแทนมากกว่า กับ บลจ.กรุงศรี

ลงทุนกว้างกว่า โอกาสรับผลตอบแทนมากกว่า กับ บลจ.กรุงศรี โอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD) มาลงทุนในกองทุน RMFต่อเนื่อง พร้อมทางเลือกมากมาย > มีให้เลือกมากถึง 59 กองทุนจาก 4 บลจ. ชั้นนำ #KSAM #TMBAM #LHFUND #PRINCIPAL…

กองทุนแนะนำเทรดให้ได้ทอง ธีม ESG

กองทุนแนะนำเทรดให้ได้ทอง ธีม ESG !!!! กองทุนนี้เข้าร่วมเเคมเปญเทรดให้ได้ทอง !!!! แคมเปญรับปีเสือ “เทรดให้ได้ทอง” โปรสุดจึ้ง ซื้อกองทุนแถมทองคำ! รับทองคำ 3 ต่อ ฉลองครบรอบ 10 ปี Wealthmagik บลน. แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง จัดแคมเปญกระตุ้นการลงทุนรับปีเสือ…

“Retire Rich “”เกษียณสุข ไม่ยากอย่างที่คุณคิด”” โดย TMBAM eastspring”

Retire Rich “เกษียณสุข ไม่ยากอย่างที่คุณคิด” โดย TMBAM eastspring โอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD) มาลงทุนในกองทุน RMFต่อเนื่อง พร้อมทางเลือกมากมาย > มีให้เลือกมากถึง 59 กองทุนจาก 4 บลจ. ชั้นนำ #KSAM…

” ลงทุนแบบไม่พลาด ไปกับตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก กับธีมการลงทุน “”Emerging Market”””

ลงทุนแบบไม่พลาด ไปกับตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก กับธีมการลงทุน “Emerging Market” !!!! กองทุนนี้เข้าร่วมเเคมเปญเทรดให้ได้ทอง !!!! แคมเปญรับปีเสือ “เทรดให้ได้ทอง” โปรสุดจึ้ง ซื้อกองทุนแถมทองคำ! รับทองคำ 3 ต่อ ฉลองครบรอบ 10 ปี Wealthmagik บลน. แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต….

มุ่งสู่อนาคตไปกับกองทุน ESports

มุ่งสู่อนาคตไปกับกองทุน ESports !!!! กองทุนนี้เข้าร่วมเเคมเปญเทรดให้ได้ทอง !!!! แคมเปญรับปีเสือ “เทรดให้ได้ทอง” โปรสุดจึ้ง ซื้อกองทุนแถมทองคำ! รับทองคำ 3 ต่อ ฉลองครบรอบ 10 ปี Wealthmagik บลน. แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง จัดแคมเปญกระตุ้นการลงทุนรับปีเสือ เสริมความมั่งคั่งให้นักลงทุนในแคมเปญ“เทรดให้ได้ทอง” รับทองคำเน้นๆจัดเต็มถึง3…

วิธีขอหนังสือรับรองกองทุนลดหย่อนภาษี

วิธีขอหนังสือรับรองกองทุนลดหย่อนภาษี สามารถขอรับหนังสือรับรองกองทุนลดหย่อนภาษี SSF & RMF ได้แล้ววันนี้ ใครที่ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี(SSF/RMF) ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเตรียมรอรับหนังสือรับรองการซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF/RMF) เพื่อใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีกันได้เลยนะครับ โดยหนังสือรับรองกองทุนจะถูกส่งไปถึงมือลูกค้าตามนโยบายของแต่ละบลจ….

รวมกอง Fintech ไม่ตกเทรนด์ เน้นลงทุนใน ARKF

รวมกอง Fintech ไม่ตกเทรนด์ เน้นลงทุนใน ARKF !!!! กองทุนนี้เข้าร่วมเเคมเปญเทรดให้ได้ทอง !!!! แคมเปญรับปีเสือ “เทรดให้ได้ทอง” โปรสุดจึ้ง ซื้อกองทุนแถมทองคำ! รับทองคำ 3 ต่อ ฉลองครบรอบ 10 ปี Wealthmagik บลน. แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต….

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทางเลือกเพื่อการลงทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทางเลือกเพื่อการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทางเลือกเพื่อการลงทุน         หลายๆ คนอาจจะมองว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นแค่การสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆ เดือนพร้อมกับได้จำนวนเงินที่ทางนายจ้างจะสมทบเข้าไปอีกพอตอนเกษียณก็จะได้เงินก้อนออกมาใช้โดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของแผนการลงทุนหรือรายละเอียดอื่นๆ แต่จริงๆ แล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีรายละเอียดที่ต้องศึกษา และต้องทำความเข้าใจเยอะมากยกตัวอย่างเช่น – แผนการลงทุนที่เลือก…

แคมเปญรับปีเสือ “เทรดให้ได้ทอง” โปรสุดจึ้ง ซื้อกองทุนแถมทองคำ!

แคมเปญรับปีเสือ “เทรดให้ได้ทอง” โปรสุดจึ้ง ซื้อกองทุนแถมทองคำ! แคมเปญรับปีเสือ “เทรดให้ได้ทอง” โปรสุดจึ้ง ซื้อกองทุนแถมทองคำ! รับทองคำ 3 ต่อ ฉลองครบรอบ 10 ปี Wealthmagik บลน. แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต….

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการสมัครเป็นตัวแทนขายกับ WealthMagik

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการสมัครเป็นตัวแทนขายกับ WealthMagik ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการสมัครเป็นตัวแทนขายกับ WealthMagik พร้อมเปิดโอกาสให้คุณไม่ว่าจะมาจากสายอาชีพไหน คุณสามารถสร้างรายได้ไร้ขีดจำกัด > รายได้ดี รับส่วนแบ่งรายได้ตามผลงานที่คุณทำได้ > มีระบบ RM…

เตรียมพร้อมจอง พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น ส่งความสุข

เตรียมพร้อมจอง พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น ส่งความสุข เตรียมพร้อม จองให้ทัน! กับ  พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น ส่งความสุข รุ่น…

RMF for PVD

RMF for PVD ไม่ว่าจะย้ายงาน หรือลาออกจากงาน  " ทุกการเปลี่ยน แผนเกษียณต้องไม่กระทบ "  ด้วยการโอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD)…

4 นิสัยพารวย!!!

4 นิสัยพารวย!!! ปรับสักนิด ชีวิตจะรวยขึ้น กับ 4 นิสัยที่จะพาให้คุณรวยในปี 2022 นี้! อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง มาดูกันเล้ยย…

เงินก้อนก็มี ลดหย่อนภาษีก็ได้ กับ กองทุนลดหย่อนภาษี 2564

เงินก้อนก็มี ลดหย่อนภาษีก็ได้ กับ กองทุนลดหย่อนภาษี 2564 เงินก้อนก็มี ลดหย่อนภาษีก็ได้ กับ กองทุนลดหย่อนภาษี 2564…

รวมหุ้นกู้ออกใหม่เดือน ธ.ค. 64

รวมหุ้นกู้ออกใหม่เดือน ธ.ค. 64 อัพเดทข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่ก่อนใคร ไม่มีพลาดได้ที่ เมนู Bondinfo >>  https://bit.ly/3hNV5Sh พูดคุย ติดตามข้อมูลข่าวสารหุ้นกู้ ได้ที่ ชมรมคนรักหุ้นกู้ >> https://bit.ly/34bQEsy

รวมหุ้นกู้ออกใหม่เดือน พ.ย. 64

รวมหุ้นกู้ออกใหม่เดือน พ.ย. 64 อัพเดทข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่ก่อนใคร ไม่มีพลาดได้ที่ เมนู Bondinfo >>  https://bit.ly/3hNV5Sh พูดคุย ติดตามข้อมูลข่าวสารหุ้นกู้ ได้ที่ ชมรมคนรักหุ้นกู้ >> https://bit.ly/34bQEsy

” ก้าวทันโลกยุคใหม่ โอกาสเติบโตสูง กับกองทุนหุ้น AI”

ก้าวทันโลกยุคใหม่ โอกาสเติบโตสูง กับกองทุนหุ้น AI ก้าวทันโลกยุคใหม่ โอกาสเติบโตสูง กับกองทุนหุ้น AI  โอกาสลงทุนในหุ้นนวัตกรรม และเทคโนโลยีทั่วโลก…

กองทุน E-Commerce ลงทุนหุ้นทั่วโลก โตได้อีก!

กองทุน E-Commerce ลงทุนหุ้นทั่วโลก โตได้อีก! กองทุน E-Commerce ลงทุนหุ้นทั่วโลกโตได้อีก! โอกาสลงทุน mega trend ในหุ้นทั่วโลก ที่คัดมาแล้วเน้นๆจาก…

สรุป ลดหย่อนภาษี 2564

สรุป ลดหย่อนภาษี 2564 รู้ก่อนคุ้มกว่า!!  ลดหย่อนภาษี 2564 เพื่อยื่นภาษีในปี 2565  มีอะไรบ้าง  ซื้อ SSF RMF ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ …

รวมหุ้นกู้ออกใหม่เดือน ต.ค. 64

รวมหุ้นกู้ออกใหม่เดือน ต.ค. 64 อัพเดทข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่ก่อนใคร ไม่มีพลาดได้ที่ เมนู Bondinfo >>  https://bit.ly/3hNV5Sh พูดคุย ติดตามข้อมูลข่าวสารหุ้นกู้ ได้ที่ ชมรมคนรักหุ้นกู้ >> https://bit.ly/34bQEsy

รวมหุ้นกู้ออกใหม่เดือน ก.ย. 64

รวมหุ้นกู้ออกใหม่เดือน ก.ย. 64 อัพเดทข้อมูลหุ้นกู้ออกใหม่ก่อนใคร ไม่มีพลาดได้ที่ เมนู Bondinfo >>  https://bit.ly/3hNV5Sh พูดคุย ติดตามข้อมูลข่าวสารหุ้นกู้…

ลงทุนในพันธบัตร ควรถือยาว หรือขายก่อนกำหนด?

ลงทุนในพันธบัตร ควรถือยาว หรือขายก่อนกำหนด? ลงทุนในพันธบัตร ควรถือยาว หรือขายก่อนกำหนด?           ยกตัวอย่าง พันธบัตร รุ่น…

Upgrade ชุดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันการลงทุน

Upgrade ชุดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันการลงทุน  โควิดนี้ นักลงทุนใช้ ”ฟรี” ถึงสิ้นปี Upgrade ชุดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันการลงทุน รวมมูลค่ากว่า 4,000 บาท สิทธิพิเศษ! สำหรับลูกค้า บลน.WealthMagik เท่านั้น ตั้งแต่ 16 ส.ค. – 31 ธ.ค. 64 WealthMagik…

เปิดโพยกองทุน RMF เด็ด จากบลจ. ชั้นนำ

เปิดโพยกองทุน RMF เด็ด จากบลจ. ชั้นนำ วางแผนลงทุนยาวๆ เพื่อชีวิตดีๆ ยามเกษียณพร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี เปิดบัญชีกองทุนออนไลน์จบที่หน้าจอ ไม่ต้องส่งเอกสาร!!…

ทำไม? หุ้นกู้ SCC ถึงแข็งแกร่ง แรงดีไม่มีตก!

ทำไม? หุ้นกู้ SCC ถึงแข็งแกร่ง แรงดีไม่มีตก! ไขข้อสงสัยหุ้นกู้ในตำนาน ทำไม?หุ้นกู้ SCCถึงแข็งแกร่ง  แรงดีไม่มีตก! ใครที่จองไม่เคยทัน…

สอนลูกออมเงิน รู้จัก…กองทุน หุ้น หุ้นกู้ ตั้งแต่เด็ก กับโครงการ พ่อออมสอนลูก

สอนลูกออมเงิน รู้จัก…กองทุน หุ้น หุ้นกู้ ตั้งแต่เด็ก กับโครงการ พ่อออมสอนลูก สอนลูกออมเงิน รู้จัก…กองทุน หุ้น…

ชวนคนไทยฉีดวัคซีน พร้อมรับสิทธิ์ WS ฟรี!

ชวนคนไทยฉีดวัคซีน พร้อมรับสิทธิ์ WS ฟรี! พ่อมดน้อย WealthMagik ชวนคนไทยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพพอร์ต เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน…

รวมหุ้นกู้ออกใหม่เดือน มิ.ย. 64

รวมหุ้นกู้ออกใหม่เดือน มิ.ย. 64 รวมหุ้นกู้ #IPO เปิดจองเดือน #มิถุนายน นี้! มาพร้อมกับ WealthMagikCredit Ranking (WCR) ที่จะช่วยเทียบระดับความเสี่ยง Issuer/Company…

พาส่องกองทุนเด็ด แนวโน้มเติบโต จากบลจ.ชั้นนำ

พาส่องกองทุนเด็ด แนวโน้มเติบโต จากบลจ.ชั้นนำ พาส่องกองทุนเด็ดแนวโน้มเติบโต จากบลจ.ชั้นนำ   คัดเฉพาะตัวเด่น จาก 9 บลจ….

ตอบแบบสอบถามผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลใน Factsheet และ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ตอบแบบสอบถามผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับ ” การใช้ข้อมูลใน Factsheet และ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ”  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) …

สอนลูกออมเงิน รู้จัก…กองทุน หุ้น หุ้นกู้ ตั้งแต่เด็ก กับโครงการ พ่อออมสอนลูก

สอนลูกออมเงิน รู้จัก…กองทุน หุ้น หุ้นกู้ ตั้งแต่เด็ก กับโครงการ พ่อออมสอนลูก สอนลูกออมเงิน รู้จัก…กองทุน หุ้น…

อินโนเทคส่งกองทุน I-TEP3 เข้าเป้าหมายในเวลาเพียง 26 วันทำการ

อินโนเทคส่งกองทุน I-TEP3 เข้าเป้าหมายในเวลาเพียง 26 วันทำการ นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล ผู้จัดการกองทุน I-TEP3 เปิดเผยว่า…

สรุปจุดเด่น กองทุนตัวท๊อป โอกาสเติบโตสูง จากบลจ.ชั้นนำ

สรุปจุดเด่น กองทุนตัวท๊อป โอกาสเติบโตสูง จากบลจ.ชั้นนำ สรุปจุดเด่น กองทุนตัวท๊อป โอกาสเติบโตสูง จากบลจ.ชั้นนำ คัดเฉพาะตัวเด่น จาก…

วิธีเตรียมตัวซื้อพันธบัตรเราชนะให้ทัน

วิธีเตรียมตัวซื้อพันธบัตรเราชนะให้ทัน ใครที่จองพันธบัตร #เราชนะ ผ่านวอลเล็ต สบม.ไม่ทัน ต้องดู! สรุปจุดเด่น พร้อมบอกวิธีเตรียมตัวก่อนจอง #เราชนะ รู้แบบนี้ไม่มีพลาด…

บลจ.อินโนเทค เสนอขายกองทุนเปิด อินโนเทค ทริกเกอร์ อีพี 3 (I-TEP3)

บลจ.อินโนเทค เสนอขายกองทุนเปิด อินโนเทค ทริกเกอร์ อีพี 3 (I-TEP3) บลจ.อินโนเทค ฉวยจังหวะตลาดหุ้นปรับฐาน ออกทริกเกอร์ฟันด์ต่อเนื่อง…

อยากรู้ไหม.. กองทุนไหนใช่สำหรับคุณ

อยากรู้ไหม.. กองทุนไหนใช่สำหรับคุณ อยากซื้อกองทุน "แต่ไม่รู้จะเริ่มที่กองไหนดี" วันนี้พ่อมดน้อยมีtools ดีๆ จาก WealthMagik Rankings ที่จะช่วยให้เพื่อนๆ…

อินโนเทคส่งกองทุน I-TEP2 เข้าเป้าหมาย 5% ในเวลาเพียง 26 วันทำการ

อินโนเทคส่งกองทุน I-TEP2 เข้าเป้าหมาย 5% ในเวลาเพียง 26 วันทำการ อินโนเทคส่งกองทุน I-TEP2 เข้าเป้าหมายในเวลาเพียง…

“โค้งสุดท้าย “”ลดหย่อนภาษี”” โพยกองทุน SSF แบบไหน เหมาะกับใคร”

โค้งสุดท้าย “ลดหย่อนภาษี” โพยกองทุน SSF แบบไหน เหมาะกับใคร เหลืออีกไม่กี่วัน จะถึงสิ้นปี กับการลงทุน SSF/RMF…

สรุปค่าลดหย่อนภาษีปี 2563

สรุปค่าลดหย่อนภาษีปี 2563 ลดหย่อนภาษี 2563 มีอะไรบ้าง  ควรเช็คสิทธิ์และคำนวณให้ดีเพื่อวางแผนประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง อยากซื้อประกัน   กองทุน หรือใช้สิทธิช้อปดีมีคืน รู้ก่อนคุ้มกว่า!! ลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง…

สลากกินแบ่งรัฐบาลแลกแก้วเก็บความเย็นสุดคูลฟรี

สลากกินแบ่งรัฐบาลแลกแก้วเก็บความเย็นสุดคูลฟรี เพียงคุณซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี(SSF) อินโนเทคหุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก กับเราภายใน 30 ธ.ค.63 นี้ นำสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดใดก็ได้ที่ไม่ถูกรางวัลแลกแก้วเก็บความเย็นสุดคูลฟรี เพียงคุณถ่ายรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลมา เราจะนำส่งแก้วเก็บความเย็นสุดคูลให้กับคุณถึงบ้าน

ทริกเกอร์ฟันด์อินโนเทคไม่พลาดเป้า เสิร์ฟผลตอบแทน 5% ใน 10 วัน

ทริกเกอร์ฟันด์อินโนเทคไม่พลาดเป้า เสิร์ฟผลตอบแทน 5% ใน 10 วัน นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า…

” Investment Advisory บริการแนะนำวางแผนลงทุนออนไลน์ใหม่ จาก WealthMagik”

Investment Advisory บริการแนะนำวางแผนลงทุนออนไลน์ใหม่ จาก WealthMagik Investment Advisory บริการแนะนำวางแผนลงทุนออนไลน์ใหม่ เปิดแล้ววันนี้ คลิกเลย  Port…

New! ดูสรุปยอดกองทุน SSF-RMF ประจำปีของคุณได้แล้ว

New! ดูสรุปยอดกองทุน SSF-RMF ประจำปีของคุณได้แล้ว New!  ดูสรุปยอดกองทุน SSF-RMF ประจำปีของคุณได้แล้ว  ฟีเจอร์ใหม่ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับนักลงทุนที่มีกองทุนลดหย่อนภาษี…

บลจ.วี เปิดขาย IPO 2 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.วี เปิดขาย IPO 2 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ “นายอิศรา พุฒตาลศรี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี…

ร่วมปลุกพลัง เงินออมสร้างชาติ

ร่วมปลุกพลัง เงินออมสร้างชาติ รายได้ทั้งหมด สนับสนุนโครงการเงินออมสร้างชาติ มุ่งสร้างวินัยการออม เพื่อสังคมไทย ด้วยมุ่งหวังให้เยาวชนและสังคมไทย ให้ความสำคัญในเรื่อง การวางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคล และรู้จักวางแผนการเงิน…

หุ้นกู้ ควรไปต่อ หรือ พอแค่นี้

หุ้นกู้ ควรไปต่อ หรือ พอแค่นี้ เลือกไปต่อ ส่วนใหญ่นักลงทุนที่ถือหุ้นกู้จะถือจนครบกำหนด ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ตามตามอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว และได้รับคืนเงินต้น เมื่อครบกำหนด เลือกพอแค่นี้ …

บลจ.วี แนะนำลงทุนหุ้นจีน เปิดขาย IPO “กองทุนเปิด วี ไชน่า โกรท”

บลจ.วี แนะนำลงทุนหุ้นจีน เปิดขาย IPO “กองทุนเปิด วี ไชน่า โกรท” เศรษฐกิจจีนกลับมาฟื้นตัว แนวโน้มเติบโตของหุ้นขนาดเล็กน่าสนใจ…

ห่วงใย อุ่นใจ ออมกองทุน DCA กับ WealthMagik และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ห่วงใย อุ่นใจ ออมกองทุน DCA กับ WealthMagik และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมสร้างวินัยการออมผ่าน DCA เพื่อเป้าหมายเกษียณไว…

ขยายเวลา!!! รับวัคซีนภูมิคุ้มกันลงทุน สำหรับคนรักพอร์ต ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น

ขยายเวลา!!! รับวัคซีนภูมิคุ้มกันลงทุน สำหรับคนรักพอร์ต ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น WealthMagik ขยายเวลา รับวัคซีนภูมิคุ้มกันลงทุน…

บลจ.วี ชี้อุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ เติบโตแข็งแกร่ง เปิดขายกอง WE-GIHEALTH

บลจ.วี ชี้อุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ เติบโตแข็งแกร่ง เปิดขายกอง WE-GIHEALTH “นายอิศรา พุฒตาลศรี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี…

“””ไม่เก็บค่าธรรมเนียมกองทุน”” ช่วยเหลือนักลงทุนช่วงโควิด”

“ไม่เก็บค่าธรรมเนียมกองทุน” ช่วยเหลือนักลงทุนช่วงโควิด บลจ. ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมกองทุน ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 30 มิ.ย….

” 3 ขั้นตอน เช็ครายได้ให้ชัวร์ก่อนยื่นภาษี”

3 ขั้นตอน เช็ครายได้ให้ชัวร์ก่อนยื่นภาษี วางแผนภาษีอย่างไรให้เวิร์ก เช็ครายได้ให้ชัวร์ก่อนยื่นภาษีง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน แล้วมาเตรียมวางแผนภาษีปี 63 พร้อมอัพเดทเงื่อนไขลดหย่อนภาษีแบบใหม่ทั้ง…

เราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน ส่งมอบความห่วงใย วัคซีนภูมิคุ้มกันลงทุน

เราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน ส่งมอบความห่วงใย วัคซีนภูมิคุ้มกันลงทุน WealthMagik นำเสนอข้อมูล เครื่องมือ เกร็ดความรู้ และบริการซื้อขายกองทุนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา วิกฤตโควิด ก่อความเสียหายทั้งชีวิตและเงินออมลงทุนในวงกว้างจนน่ากังวล แทนความห่วงใยและคำขอบคุณจากใจ…

Promotion พิเศษ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย

Promotion พิเศษ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย เงื่อนไขโปรโมชัน 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนเท่านั้น 2. ยอดลงทุนสุทธิกองทุน PBOND…

“SCBAM รับรางวัล “กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2020″””

SCBAM รับรางวัล “กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2020″ สำหรับกองทุน SCBDV เป็นกองทุนหุ้นไทยดาวเด่น เฟ้นเลือกหุ้นที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องจากเงินปันผลในหุ้นคุณภาพดี…

ก.ล.ต. อนุมัติกองทุน SSF แล้ว 17 กองทุน

ก.ล.ต. อนุมัติกองทุน SSF แล้ว 17 กองทุน         นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์…

WE ASSET แนะลงทุนตลาดหุ้นเกิดใหม่ พร้อมเปิดขาย IPO กองทุนเปิด WE-EM8M

WE ASSET แนะลงทุนตลาดหุ้นเกิดใหม่ พร้อมเปิดขาย IPO กองทุนเปิด WE-EM8M “นายอิศรา พุฒตาลศรี”ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี…

7 คำ ควรรู้ก่อนลงทุนในหุ้นกู้

7 คำ ควรรู้ก่อนลงทุนในหุ้นกู้ 1. Coupon คือ คูปอง (อัตราดอกเบี้ย)  ที่ผู้ออกตราสารกำหนดตลอดอายุของตราสารหนี้ เพื่อจ่ายให้กับผู้ถือตราสารหนี้ตามวันที่กำหนด…

” เปิดบัญชีกองทุนกับ WealthMagik ดียังไง?”

เปิดบัญชีกองทุนกับ WealthMagik ดียังไง? เปิดบัญชีกองทุนที่ไหนดี? หลายคนสงสัยว่าจะลงทุนกองทุนเนี่ย ต้องทำอะไรยังไง เริ่มเปิดบัญชียังไง วันนี้พ่อมดน้อยจะลองพาไปเปิดบัญชีกับ WealthMagik เพราะเปิดบัญชีฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เลือกซื้อกองทุนได้ถึง 19…

SCBAM ใจดีส่งท้ายปี

SCBAM ใจดีส่งท้ายปี เพียงเปิดบัญชีกองทุนผ่านแอปพลิเคชั่น SCBAM Fund Click และล็อคอินเข้าระบบ รับคืนหน่วยลงทุน SCBSFF มูลค่า…

กองทุนเด็ดปลายปี 62 จากปากบลจ.ชั้นนำ

กองทุนเด็ดปลายปี 62 จากปากบลจ.ชั้นนำ WealthMagik จัดงาน The Battle Day 2562 เกษียณว อารมณ์ดี ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ถนนรัชดา เมื่อวันเสาร์ที่…

งานประกาศผล สุดยอดผลงานแอนิเมชั่นและหนังสั้น เงินออมสร้างชาติ ปี4

งานประกาศผล สุดยอดผลงานแอนิเมชั่นและหนังสั้น เงินออมสร้างชาติ ปี4 งานประกาศผลผู้ชนะโครงการ Software Park – WeathMagik  เงินออมสร้างชาติ…

ปีสุดท้ายของ LTF ก่อนลาจาก

ปีสุดท้ายของ LTF ก่อนลาจาก ปี 2562 ถือเป็นปีสุดท้ายที่ผู้ลงทุนจะซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หากใครที่ชอบลงยาวๆ ลองเก็บไว้ศึกษาดูนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมศึกษานโยบายการลงทุน…

หุ้นกู้คือ… ตีแตกข้อมูลหุ้นกู้ได้แล้ววันนี้ ที่ WealthMagik

หุ้นกู้คือ… ตีแตกข้อมูลหุ้นกู้ได้แล้ววันนี้ ที่ WealthMagik WealthMagik  ร่วมกับ  ThaiBMA เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้นกู้ให้ถูกต้องกับนักลงทุนและผู้สนใจ พบกับแหล่งรวมข้อมูลหุ้นกู้ครบถ้วน ทั้งตลาดหลักและรอง หุ้นกู้ คือ……

เลือกกองทุนไหนดี

เลือกกองทุนไหนดี         ทุกวันนี้ หากนักลงทุนเดินเข้าไปในธนาคาร และแสดงความสนใจลงทุนในกองทุนรวม จะพบว่ามีข้อมูลมากมาย แต่ส่วนมากจะถูกเสนอขายกองทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) ตนเองซะมากกว่า ทำให้นักลงทุนโดนเอาเปรียบ Push…

“กองทุนดาวรุ่ง “”กองทุนตราสารทุน”” มาแรง”

กองทุนดาวรุ่ง “กองทุนตราสารทุน” มาแรง กองทุน ASP-SME  คลิกเลย กองทุน SCBMSEP  คลิกเลย กองทุน SCBPMOP  คลิกเลย กองทุน SCBTEQ  คลิกเลย กองทุน SCBTHAICGA  คลิกเลย กองทุน TLDIVEQ-D  คลิกเลย กองทุน SCBDAP  คลิกเลย…

กองทุนชารีอะห์ นักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนได้

กองทุนชารีอะห์ นักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนได้         ศาสนาอิสลามสนับสนุนการลงทุน ยิ่งถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม (ชารีอะห์) และได้ผลตอบแทนมากกว่าเดิมแล้ว   WealthMagik ขอแนะนำการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งมีหลายกองทุนที่นักลงทุนทั่วไป โดยเฉพาะผู้นับถือศาสนาอิสลามสามารถลงทุนได้ ลองตามไปดูกันเลยครับ มีกองทุนไหนบ้าง …

กองทุนดาวรุ่ง ตราสารหนี้มาแรง

กองทุนดาวรุ่ง ตราสารหนี้มาแรง กองทุน KTF18MA  คลิกเลย กองทุน T-Fixed3YR13   คลิกเลย กองทุน T-Fixed3YR13T-Fixed3YR14   คลิกเลย กองทุน SCBFIXEDA   คลิกเลย โดยทั่วไปการจัดอันดับกองทุนต้องเป็นกองทุนที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป แต่การจัดอันดับกองทุนดาวรุ่ง…

เอ็มเอฟซีคว้าสองรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ 2019

เอ็มเอฟซีคว้าสองรางวัลมอร์นิ่งสตาร์ 2019 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลมอร์นิ่งสตาร์อวอร์ด 2019 ซึ่งเอ็มเอฟซีได้รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ ปี…

เปิดศึกสังเวียน 10 อันดับกองทุนดาวรุ่ง LTF มาแรง

เปิดศึกสังเวียน 10 อันดับกองทุนดาวรุ่ง LTF มาแรง  กองทุน KMVLTF  คลิกเลย กองทุน TLDIVLTF-D  คลิกเลย กองทุน TDSLTF-B  คลิกเลย กองทุน TDSLTF-A  คลิกเลย กองทุน TLLTFEQ  คลิกเลย…

มวยดีต้องมีเวทีชก ฉีกทุกกฎ! 10 อันดับกองทุนดาวรุ่ง มาแรง

มวยดีต้องมีเวทีชก ฉีกทุกกฎ! 10 อันดับกองทุนดาวรุ่ง มาแรง  กองทุน K-MVEQ  คลิกเลย  กองทุน PHATRASMART MV  คลิกเลย  กองทุน TLEQ  คลิกเลย…