Thailand Web Stat

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (บริษัทฯ) ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ wealthmagik.com บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และแอพพลิเคชั่น (รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ) ดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาการเก็บรักษาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมไปถึงสิทธิของท่าน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

      นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีขึ้นเพื่อใช้กับการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การเข้าถึง การใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ หรือฟังก์ชันต่างๆที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนแอพพลิเคชั่น และบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่บริษัทฯ จะพัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
      เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการต่างๆ
      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น
      เพื่อติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล์ หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น
      เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน ทั้งนี้ การที่ท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกับบริษัทอาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

      ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ประกอบไปด้วย:

      ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง: บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการ ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ข้อมูลการทำแบบสำรวจ ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทฯ อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ อายุ อีเมล์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ความสนใจ และความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านเว็บไซต์ (ถ้ามี)
      ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน: บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

      คุกกี้เป็นไฟล์เล็ก ๆ ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน ที่เข้าใช้งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์

      เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อจดจำเอกลักษณ์ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้ท่านได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลเชิงสถิติไปปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย

      บริษัทฯใช้คุกกี้ 4 ประเภทในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งการใช้คุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ ดังนี้

      คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ทุกส่วน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการท่องเว็บไซต์
      คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลผลจาก จำนวนหน้าที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะกลุ่มของผู้เยี่ยมชม โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และบริษัทฯ จะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล์ เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
      คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำ เมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้ง สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ จัดเนื้อหาที่เหมาะสำหรับท่านได้ ทักทายท่านด้วยชื่อ และจดจำค่าที่ท่านเลือกได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล์ เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
      คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของท่าน ข้อมูลที่ได้นี้ จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

      โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

Google Analytics

      บริษัทฯ ใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้และการเข้าชมเว็บไซต์ Google Analytics จะจัดวาง cookie ถาวรบนอุปกรณ์ของท่าน เพื่อบันทึกการใช้งานบนเว็บไซต์ ข้อมูลนี้จะถูกวิเคราะห์โดย Google และผลลัพธ์ที่ออกมาจะถูกจัดส่งให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีข้อมูลเชิงลึกว่าเว็บไซต์ถูกใช้อย่างไร และบนพื้นฐานที่ได้มานั้นจะช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นใด ๆ ยังเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทฯ

      Google อาจจัดส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามหากมีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องทำเช่นนั้นและ / หรือถ้าบุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google

      Google สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ข้อมูลสำหรับการให้บริการอื่น ๆ ของ Google

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

      ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)

      อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้ อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือ หรือพันธมิตรซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

      บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทฯ และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ จะสร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมได้โดยบริษัทฯใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การดัดแปลง และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลของท่าน มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เพื่อจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์ กระทำผ่านช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว

      บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าการส่งต่อข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์บริษัทฯ อาจต้องอาศัย ข้อมูลจากหน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาธารณะเพื่อช่วยในการตรวจสอบตัวตนของท่าน เพื่อป้องกันการฟอกเงิน ผลการตรวจสอบเหล่านี้อาจถูกเก็บบันทึกเพื่อการอ้างอิงในอนาคต

สิทธิและหน้าที่ของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข่อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่บริษัทมีอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

      สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
      สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
      สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่าน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทไม่สามารถทำได้เนื่องจากสภาพทางเทคนิค หรือมีเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน
      สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม หรือกรณีเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับตลาดแบบตรง หรือกรณีเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
      สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่บริษัทมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน
      สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้เมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้
      สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั่นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการติดต่อบริษัทฯ

      หากท่านต้องการใช้สิทธิหรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
Wealth Management System Limited Co., Ltd.
เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 02-861-4820 ต่อ 5693, 5696

อีเมล: [email protected]

Line : @wealthmagik

การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

      นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

      ประกาศใช้เมื่อ มิถุนายน 2565