Thailand Web Stat

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์

      เว็บไซต์ WealthMagik อาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพ็จต่างๆ ที่ดำเนินการโดย Wealth Management System Limited (WMSL) ("บริษัท") ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 (เว็บไซต์และเว็บเพ็จดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "WealthMagik เว็บไซต์") เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับ WealthMagik เว็บไซต์ การเสนอการใช้งาน WealthMagik เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น การใช้ WealthMagik เว็บไซต์ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายตามที่ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมด การใช้ WealthMagik เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งโดยเฉพาะของท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม ที่ได้มีการกำหนดไว้ ใน WealthMagik เว็บไซต์นั้นๆด้วย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่ WealthMagik เว็บไซต์ และอย่าใช้บริการออนไลน์ที่ให้บริการอยู่ใน WealthMagik เว็บไซต์

      เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลกองทุนรวม และผลการดำเนินงานของกองทุน ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ รวมถึงการจัดอันดับกองทุน การรวบรวมและจัดทำข้อมูล มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ (as is basis) ซึ่งบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานและ/หรือข้อมูล และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำรายงานและ/หรือข้อมูลไปใช้ ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะนำรายงานและ/หรือข้อมูล ที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา กรณีการนำข้อมูลไปใช้ แนะนำให้มีการสอบทานกับข้อมูลของ บลจ อีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน WealthMagik เว็บไซต์

      WMSL ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ใน WealthMagik เว็บไซต์นี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ใน WealthMagik เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง เป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดอยู่ใน WealthMagik เว็บไซต์ใด เว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้ WealthMagik เว็บไซต์ของท่าน อย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

      ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และความเห็นซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหา") เป็นสิ่งที่จัดหาให้บน หลักการ "มีอยู่เช่นนั้น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด

      ถึงแม้ว่าเนื้อหาซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ จะได้มาหรือนำมาจากแหล่งที่ WealthMagik เห็นว่าเชื่อถือได้ WealthMagik ก็ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านั้น WealthMagik หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนใดๆ ของ WMSL หรือผู้ค้า ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สาม จะไม่รับผิดหรือมีความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือการต้องหยุดดำเนินการของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะโดยพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือหลักกฎหมายอื่นใด และไม่สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดเหตุนั้นขึ้น จะอยู่ในความควบคุมของ WealthMagik หรือผู้ค้าคนอื่นใด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือซอฟท์แวร์

      เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มิใช่การให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย และมิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ WMSL WealthMagik และพนักงานของ WMSL ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลาไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

      WealthMagik เว็บไซต์ไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การทันกาลทันเวลา การไม่มีไวรัส หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและรูปแบบแผนผังใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บน WealthMagik เว็บไซต์ทั้งนี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม WMSL ไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้ WealthMagik เว็บไซต์ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง WMSL ไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลหรือรายงานทางเศรษฐกิจใดๆ จะเป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง วางใจได้หรือทันสมัยอยู่เสมอ

      ท่านตกลงเป็นกรณีพิเศษว่า WMSL จะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการเข้าสู่ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน หรือธุรกรรมใดๆที่ท่านทำผ่าน ทาง WealthMagik เว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจ

กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

      ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ใน WealthMagik เว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของ WMSL และ ของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บน WealthMagik เว็บไซต์ (ซึ่งรวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") จะรวมทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ของ WMSL และของบุคคลที่สาม โดยไม่ จำต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถูกถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิ ในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว WMSL ขอสงวนสิทธิของ WMSL ทั้งหลายที่ WMSL อาจมีเกี่ยวกับ WealthMagik เว็บไซต์นี้ WMSL ไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก WMSL หรือจากบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ WealthMagik เว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิ่งใดๆ ที่ปรากฏอยู่ใน WealthMagik เว็บไซต์ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด์ ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ) หรือใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตาม ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่อาจจะทำซ้ำ จำแนกแจกจ่าย หรือตีพิมพ์โดยบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก WMSL รวมถึงเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงบน WealthMagik เว็บไซต์นี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดย WMSL เป็นเจ้าของ มีสิทธิ หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

      ถ้าหากท่านออกจากเว็บไซต์นี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ (link) ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไปเข้าดูเนื้อหาซึ่งไม่ได้จัดหามาโดย WealthMagik ท่านกระทำเช่นนั้นโดยความเสี่ยงของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาที่ท่านเชื่อมต่อออกไปจะไม่ได้รับพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้อง หรือตรวจทานอย่างใดๆ โดย WealthMagik และ/หรือ WMSL ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ หรือความสูญหาย (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นจริง ตามที่กล่าวอ้าง เป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นการลงโทษ) ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความบกพร่อง หรือความละเลยของการบริการข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ WealthMagik และ/หรือ WMSL ไม่ได้ให้คำรับประกัน หรือคำรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาทางอิเล็คโทรนิคส์ ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นผู้ส่ง และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง เนื้อเรื่อง คุณภาพ หรือกำหนดเวลาของเนื้อหาทาง อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ

      การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลด์ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่จัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม WMSLจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดมา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใดๆที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้น WMSL จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

สิทธิในการเข้าถึง

      WealthMagik เว็บไซต์ สงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใดๆ นอกจากนี้ WMSL สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เนตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายัง WealthMagik เว็บไซต์

      ห้ามบุคคลใดเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายัง WealthMagik เว็บไซต์ ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากWMSL และในการให้ความยินยอมดังกล่าว WMSL สงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้

      WMSL มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายัง WealthMagik เว็บไซต์ และ WMSL ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายัง WealthMagik เว็บไซต์ หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

การชดใช้ค่าเสียหาย

      ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ WMSL กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ การทวงถาม และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร) ที่ WMSL ได้ประสบหรือ ได้รับอันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้ WealthMagik เว็บไซต์โดยบุคคล อื่นใดโดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสลับส่วนตัวของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

กฎหมายบังคับใช้

      เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับ WMSL อันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้ WealthMagik เว็บไซต์ของท่านนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่าน กับ WMSL แต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อมูลของผู้ใช้

      WMSL อาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล์ (E-mail) ของท่าน และการใช้เว็บไซต์เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดของ WMSL

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

      ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการดำเนินการที่ผู้ใช้ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น การลงทะเบียนสัมมนา หรือการบอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารออนไลน์ เป็นต้น

      ในกรณีที่ท่านยื่นคำร้องเรียนต่อ WealthMagik ผ่านเว็บไซต์ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ประกอบการยื่นคำร้องเรียนดังกล่าว แต่ท่านโปรดทราบว่าคำร้องเรียนที่ไม่แสดงตัวบุคคลหรือไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนอาจทำให้การตรวจสอบของ WMSL ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำหรับท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อ WealthMagik ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัวดังที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

      เพื่อให้ WMSL สามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และการจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้อง WMSL มีการเก็บข้อมูลบางประเภทของท่านเพิ่มเติม เช่น หมายเลข IP ประเภทของโปรแกรมค้นผ่าน ชื่อโดเมนหน้าเว็บเพจภายในที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม และเว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชม WealthMagik เว็บไซต์

การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน

      WMSL และ/หรือ WealthMagik ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของ WealthMagik เว็บไซต์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆของ WealthMagik เว็บไซต์ ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว WMSL จะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมี สาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย เงื่อนไขหนึ่งใน WealthMagik เว็บไซต์ของท่าน คือท่านจะต้องไม่ใช้ WealthMagik เว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขและ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ท่านจะไม่ใช้ WealthMagik เว็บไซต์ ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ หรือทำให้ WealthMagik เว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับ WealthMagik เว็บไซต์ต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งาน WealthMagik เว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าสู่ WealthMagik เว็บไซต์ รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ WealthMagik เว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่ WMSL และ/หรือ WealthMagik รวบรวมได้ จาก WealthMagik เว็บไซต์

      อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ ของ WMSL และ/หรือ WealthMagik

การไม่เป็นการเสนอขาย

      เว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่มาอยู่ในเว็บไซต์ มิได้มีไว้เพื่อการเสนอขายให้แก่ หรือการใช้โดยบุคคลใดๆ ซึ่งเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใดๆ ซึ่งการเสนอขายหรือการใช้ดังกล่าว จะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศนั้นๆ หรือซึ่งจะทำให้ WMSL และ/หรือ WealthMagik ต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใดๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการขอรับอนุญาตในประเทศนั้นๆ

      ไม่มีส่วนใดของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ที่เป็นการก่อให้เกิดการเชื้อเชิญ หรือเสนอโดย WMSL และ/หรือ WealthMagik ให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือเป็นการให้คำปรึกษา/แนะนำเรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ WealthMagik ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy

คำเตือน

      ผู้จัดทำ (WealthMagik) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุจริต บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ใช้งานเว็บไซต์นำข้อมูลที่ปรากฏอยู่ไปใช้เพื่อการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ใช้งานควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา