Thailand Web Stat
WealthMagik

WealthMagik คือเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน และให้บริการพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม ตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์อื่นๆ

WealthMagik เป็นบริการภายใต้ บริษัท Wealth Management System Limited (WMSL). ที่เชี่ยวชาญการพัฒนาซอฟแวร์ทางการเงิน และ การบริหารความเสี่ยง ที่สถาบันการเงินทั้งหลายให้ความไว้วางใจ

ประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่สั่งสมมาจากการพัฒนาซอฟแวร์ทางการเงินระดับนานาชาติจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้นักลงทุนทั้งหลายในการบริหารจัดการการลงทุนรวมทั้งบริหารความเสี่ยง เพื่อให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายในการลงทุนที่ตั้งไว้

ส่วนนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน

ภายใน WealthMagik จะแบ่งการทำงานเป็น 4 ส่วนหลักๆคือ ส่วนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน ในส่วนนี้ทีมงาน WealthMagik ได้คัดสรรข่าว บทความ และ บทวิเคราะห์ รวมถึงกราฟต่างๆที่แสดงถึงภาพรวมตลาดการเงินการลงทุน เพื่อให้นักทุนสามารถตัดสินใจลงทุนอย่างทันท่วงที

เครื่องมือในการช่วยเฟ้นหาการลงทุน

ส่วนที่สองเป็นเครื่องมือในการช่วยเฟ้นหาการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละท่าน ในส่วนนี้จะรวมเครื่องมือทั้งหลายตั้งแต่ เครื่องมือในการช่วยค้นหาว่านักลงทุนแต่ละท่านมีความสามารถและความต้องการในการรับความเสี่ยงในระดับไหน พร้อมทั้งแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะกับความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละท่านสามารถรับได้ ไปจนถึงกระทั่งวางแผนการออมเงินหรือการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การลงทุนสำหรับนักลงทุนที่แตกต่างกัน

ค้นหา

ส่วนที่สาม เป็นข้อมูลของกองทุนรวมที่คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย

เพื่อให้เป็นไปตามระดับการยอมรับความเสี่ยงและแผนการเงินที่คุณได้ทำไป

สื่อกลางของชุมชนการลงทุน

ส่วนสุดท้าย WealthMagik ทำตัวเป็นสื่อกลางให้กับชุมชนนักลงทุนโดยการทำฟอรั่ม เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนได้ใช้สนทนา แบ่งปันประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งแจ้งถึงตารางการจัดเทรนนิ่ง หรือ กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชย์ต่อการลงทุน

WealthMagik
WealthMagik เป็นบริการภายใต้ บริษัท Wealth Management System Limited (WMSL). ที่เชี่ยวชาญการพัฒนาซอฟแวร์ทางการเงิน และ การบริหารความเสี่ยง ที่สถาบันการเงินทั้งหลายให้ความไว้วางใจ
ประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่สั่งสมมาจากการพัฒนาซอฟแวร์ทางการเงินระดับนานาชาติ WealthMagik จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้นักลงทุนทั้งหลายในการบริหารจัดการการลงทุนรวมทั้งบริหารความเสี่ยง เพื่อให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายในการลงทุนที่ตั้งไว้

ส่วนนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน

ภายใน WealthMagik จะแบ่งการทำงานเป็น 4 ส่วนหลักๆคือ ส่วนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน ในส่วนนี้ทีมงาน WealthMagik ได้คัดสรรข่าว บทความ และ บทวิเคราะห์ รวมถึงกราฟต่างๆที่แสดงถึงภาพรวมตลาดการเงินการลงทุน เพื่อให้นักทุนสามารถตัดสินใจลงทุนอย่างทันท่วงที

เครื่องมือในการช่วยเฟ้นหาการลงทุน
ส่วนที่สองเป็นเครื่องมือในการช่วยเฟ้นหาการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละท่าน ในส่วนนี้จะรวมเครื่องมือทั้งหลายตั้งแต่ เครื่องมือในการช่วยค้นหาว่านักลงทุนแต่ละท่านมีความสามารถและความต้องการในการรับความเสี่ยงในระดับไหน พร้อมทั้งแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะกับความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละท่านสามารถรับได้ ไปจนถึงกระทั่งวางแผนการออมเงินหรือการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การลงทุนสำหรับนักลงทุนที่แตกต่างกัน
ค้นหา
ส่วนที่สาม เป็นข้อมูลของกองทุนรวมที่คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เป็นไปตามระดับการยอมรับความเสี่ยงและแผนการเงินที่คุณได้ทำไป
สื่อกลางของชุมชนการลงทุน
ส่วนสุดท้าย WealthMagik ทำตัวเป็นสื่อกลางให้กับชุมชนนักลงทุนโดยการทำฟอรั่ม เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนได้ใช้สนทนา แบ่งปันประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งแจ้งถึงตารางการจัดเทรนนิ่ง หรือ กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชย์ต่อการลงทุน
blue
WealthMagik
WealthMagik เป็นบริการภายใต้ บริษัท Wealth Management System Limited (WMSL). ที่เชี่ยวชาญการพัฒนาซอฟแวร์ทางการเงิน และ การบริหารความเสี่ยง ที่สถาบันการเงินทั้งหลายให้ความไว้วางใจ
blue
ประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่สั่งสมมาจากการพัฒนาซอฟแวร์ทางการเงินระดับนานาชาติ WealthMagik จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้นักลงทุนทั้งหลายในการบริหารจัดการการลงทุนรวมทั้งบริหารความเสี่ยง เพื่อให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายในการลงทุนที่ตั้งไว้

blue
ส่วนนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน

ภายใน WealthMagik จะแบ่งการทำงานเป็น 4 ส่วนหลักๆคือ ส่วนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน ในส่วนนี้ทีมงาน WealthMagik ได้คัดสรรข่าว บทความ และ บทวิเคราะห์ รวมถึงกราฟต่างๆที่แสดงถึงภาพรวมตลาดการเงินการลงทุน เพื่อให้นักทุนสามารถตัดสินใจลงทุนอย่างทันท่วงที

blue
เครื่องมือในการช่วยเฟ้นหาการลงทุน
ส่วนที่สองเป็นเครื่องมือในการช่วยเฟ้นหาการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละท่าน ในส่วนนี้จะรวมเครื่องมือทั้งหลายตั้งแต่ เครื่องมือในการช่วยค้นหาว่านักลงทุนแต่ละท่านมีความสามารถและความต้องการในการรับความเสี่ยงในระดับไหน พร้อมทั้งแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะกับความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละท่านสามารถรับได้ ไปจนถึงกระทั่งวางแผนการออมเงินหรือการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การลงทุนสำหรับนักลงทุนที่แตกต่างกัน
blue
ค้นหา
ส่วนที่สาม เป็นข้อมูลของกองทุนรวมที่คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เป็นไปตามระดับการยอมรับความเสี่ยงและแผนการเงินที่คุณได้ทำไป
blue
สื่อกลางของชุมชนการลงทุน
ส่วนสุดท้าย WealthMagik ทำตัวเป็นสื่อกลางให้กับชุมชนนักลงทุนโดยการทำฟอรั่ม เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนได้ใช้สนทนา แบ่งปันประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งแจ้งถึงตารางการจัดเทรนนิ่ง หรือ กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชย์ต่อการลงทุน