Thailand Web Stat

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WealthMagik Trading คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WealthMagik Trading คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Account Opening Process ขั้นตอนการเปิดบัญชี

Account Opening Process ขั้นตอนการเปิดบัญชี

พันธบัตร หุ้นกู้ตลาดรอง
ขั้นตอนการเปิดบัญชีตราสารหนี้
ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “WealthMagik Trading” ที่ App Store หรือ google play
ขั้นตอนที่ 2 –  คลิก “ สมัครสมาชิก” –  กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ทำตามขั้นตอน ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครจากนั้นคลิกลิ้งค์เพื่อยืนยัน –  Login คลิกเข้าสู่ระบบ –  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ คลิก ยอมรับและตกลง
ขั้นตอนที่ 3 –  คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ คลิก “เปิดบัญชีใหม่” –  กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และ FATCA
ขั้นตอนที่ 4 –  เลือก บล. WMG บริษัทหลักทรัพย์เว็ลธ์เมจิก

ขั้นตอนที่ 5
ระบบจะนำมาสู่หน้า “ บัญชีรับเงินค่าขายคืน”  เพื่อใส่ข้อมูลบัญชี
–  กดปุ่ม ดินสอ เพื่อกรอกข้อมูล
*กรณีบัญชีสำหรับหักเงินเพื่อซื้อตราสารหนี้จะบังคับให้ใช้บัญชีเดียวกับบัญชีรับเงินค่าขายคืน
–  กรอกข้อมูลการลงทุนและตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 6 อัพโหลดเอกสาร –  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็น –  ตัวอย่างลายเซ็น –  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมลายเซ็น –  หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสำเนาเอกสารเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ  รายการสินทรัพย์อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 7 –  ทำแบบประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยง *ระบบจะสรุประดับการยอมรับความเสี่ยง เช่น กองทุนที่เหมาะสมกับการลงทุนของท่าน ตราสารหนี้ที่เหมาะกับการลงทุนของท่าน สัดส่วนการลงทุนที่แนะนำ –  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วคลิก “ ยอมรับ ”
ขั้นตอนที่ 8 –  ยืนยันตัวตนด้วย NDID ภายใน 60 นาที ที่แอปพลิเคชันของผู้ให้บริการที่ท่านเลือกและกลับมาทำรายการต่อ
ขั้นตอนที่ 9 –  กลับมาที่แอป WealthMagik Trading ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร –  คลิก ยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชี –  ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีอีกครั้ง –  ใส่รหัส PIN 6 หลัก
ขั้นตอนที่ 10 Complete –  รออนุมัติเปิดบัญชีภายใน 1-2 วันทำการ สามารถตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีได้ที่แอปพลิเคชัน “ WealthMagik Trading”
สถานะการเปิดบัญชี –  รอเอกสาร อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล –  รออนุมัติวงเงิน ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยรอการอนุมัติวงเงิน –  อนุมัติวงเงิน อนุมัติวงเงินเรียบร้อย
ขั้นตอนการยืนยัน ATS ท่านคลิกที่ “ ยืนยัน ATS” เพื่อทำรายการสมัครตัดเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
ขั้นตอนการยืนยัน ATS ตัวอย่าง! ระบบจะนำไปหน้า SCB Payment Gateway เลือกวิธียืนยันตัวตน 1. ผ่าน SCB Easy App กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน *ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่ให้ข้อมูลไว้ตอนเปิดบัญชี หรือ 2. ผ่าน ATM/Debit Card กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 3. รอการอนุมัติ
สถานะการยืนยัน ATS –  ยืนยันการสมัครตัดเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ (ATS) สำเร็จ –  รอการอนุมัติจาก บล. –  บล. อนุมัติการเปิดบัญชี

VDO สอนเปิดบัญชี

ซื้อขายพันธบัตรและหุ้นกู้ตลาดรอง กับ บล. เว็ลธ์ เมจิก
เอกสารการเปิดบัญชี
ขั้นตอนการเปิดบัญชีตราสารหนี้
ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “WealthMagik Trading” ที่ App Store หรือ google play
ขั้นตอนที่ 2 –  คลิก “ สมัครสมาชิก” –  กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ทำตามขั้นตอน ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครจากนั้นคลิกลิ้งค์เพื่อยืนยัน –  Login คลิกเข้าสู่ระบบ –  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ คลิก ยอมรับและตกลง
ขั้นตอนที่ 3 –  คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ คลิก “เปิดบัญชีใหม่” –  กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และ FATCA
ขั้นตอนที่ 4 –  เลือก บล. WMG บริษัทหลักทรัพย์เว็ลธ์เมจิก

ขั้นตอนที่ 5
ระบบจะนำมาสู่หน้า “ บัญชีรับเงินค่าขายคืน”  เพื่อใส่ข้อมูลบัญชี
–  กดปุ่ม ดินสอ เพื่อกรอกข้อมูล
*กรณีบัญชีสำหรับหักเงินเพื่อซื้อตราสารหนี้จะบังคับให้ใช้บัญชีเดียวกับบัญชีรับเงินค่าขายคืน
–  กรอกข้อมูลการลงทุนและตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 6 อัพโหลดเอกสาร –  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็น –  ตัวอย่างลายเซ็น –  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมลายเซ็น –  หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสำเนาเอกสารเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ  รายการสินทรัพย์อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 7 –  ทำแบบประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยง *ระบบจะสรุประดับการยอมรับความเสี่ยง เช่น กองทุนที่เหมาะสมกับการลงทุนของท่าน ตราสารหนี้ที่เหมาะกับการลงทุนของท่าน สัดส่วนการลงทุนที่แนะนำ –  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วคลิก “ ยอมรับ ”
ขั้นตอนที่ 8 –  ยืนยันตัวตนด้วย NDID ภายใน 60 นาที ที่แอปพลิเคชันของผู้ให้บริการที่ท่านเลือกและกลับมาทำรายการต่อ
ขั้นตอนที่ 9 –  กลับมาที่แอป WealthMagik Trading ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร –  คลิก ยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชี –  ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีอีกครั้ง –  ใส่รหัส PIN 6 หลัก
ขั้นตอนที่ 10 Complete –  รออนุมัติเปิดบัญชีภายใน 1-2 วันทำการ สามารถตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีได้ที่แอปพลิเคชัน “ WealthMagik Trading”
สถานะการเปิดบัญชี –  รอเอกสาร อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล –  รออนุมัติวงเงิน ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยรอการอนุมัติวงเงิน –  อนุมัติวงเงิน อนุมัติวงเงินเรียบร้อย
ขั้นตอนการยืนยัน ATS ท่านคลิกที่ “ ยืนยัน ATS” เพื่อทำรายการสมัครตัดเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
ขั้นตอนการยืนยัน ATS ตัวอย่าง! ระบบจะนำไปหน้า SCB Payment Gateway เลือกวิธียืนยันตัวตน 1. ผ่าน SCB Easy App กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน *ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่ให้ข้อมูลไว้ตอนเปิดบัญชี หรือ 2. ผ่าน ATM/Debit Card กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 3. รอการอนุมัติ
สถานะการยืนยัน ATS –  ยืนยันการสมัครตัดเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ (ATS) สำเร็จ –  รอการอนุมัติจาก บล. –  บล. อนุมัติการเปิดบัญชี

VDO สอนเปิดบัญชี

ซื้อขายพันธบัตรและหุ้นกู้ตลาดรอง กับ บล. เว็ลธ์ เมจิก
เอกสารการเปิดบัญชี
ขั้นตอนการเปิดบัญชีตราสารหนี้
ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “WealthMagik Trading” ที่ App Store หรือ google play
ขั้นตอนที่ 2 –  คลิก “ สมัครสมาชิก” –  กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ทำตามขั้นตอน ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครจากนั้นคลิกลิ้งค์เพื่อยืนยัน –  Login คลิกเข้าสู่ระบบ –  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ คลิก ยอมรับและตกลง
ขั้นตอนที่ 3 –  คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ คลิก “เปิดบัญชีใหม่” –  กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และ FATCA
ขั้นตอนที่ 4 –  เลือก บล. WMG บริษัทหลักทรัพย์เว็ลธ์เมจิก

ขั้นตอนที่ 5
ระบบจะนำมาสู่หน้า “ บัญชีรับเงินค่าขายคืน”  เพื่อใส่ข้อมูลบัญชี
–  กดปุ่ม ดินสอ เพื่อกรอกข้อมูล
*กรณีบัญชีสำหรับหักเงินเพื่อซื้อตราสารหนี้จะบังคับให้ใช้บัญชีเดียวกับบัญชีรับเงินค่าขายคืน
–  กรอกข้อมูลการลงทุนและตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 6 อัพโหลดเอกสาร –  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็น –  ตัวอย่างลายเซ็น –  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมลายเซ็น –  หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสำเนาเอกสารเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ  รายการสินทรัพย์อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 7 –  ทำแบบประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยง *ระบบจะสรุประดับการยอมรับความเสี่ยง เช่น กองทุนที่เหมาะสมกับการลงทุนของท่าน ตราสารหนี้ที่เหมาะกับการลงทุนของท่าน สัดส่วนการลงทุนที่แนะนำ –  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วคลิก “ ยอมรับ ”
ขั้นตอนที่ 8 –  ยืนยันตัวตนด้วย NDID ภายใน 60 นาที ที่แอปพลิเคชันของผู้ให้บริการที่ท่านเลือกและกลับมาทำรายการต่อ
ขั้นตอนที่ 9 –  กลับมาที่แอป WealthMagik Trading ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร –  คลิก ยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชี –  ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีอีกครั้ง –  ใส่รหัส PIN 6 หลัก
ขั้นตอนที่ 10 Complete –  รออนุมัติเปิดบัญชีภายใน 1-2 วันทำการ สามารถตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีได้ที่แอปพลิเคชัน “ WealthMagik Trading”
สถานะการเปิดบัญชี –  รอเอกสาร อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล –  รออนุมัติวงเงิน ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยรอการอนุมัติวงเงิน –  อนุมัติวงเงิน อนุมัติวงเงินเรียบร้อย
ขั้นตอนการยืนยัน ATS ท่านคลิกที่ “ ยืนยัน ATS” เพื่อทำรายการสมัครตัดเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
ขั้นตอนการยืนยัน ATS ตัวอย่าง! ระบบจะนำไปหน้า SCB Payment Gateway เลือกวิธียืนยันตัวตน 1. ผ่าน SCB Easy App กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน *ต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่ให้ข้อมูลไว้ตอนเปิดบัญชี หรือ 2. ผ่าน ATM/Debit Card กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 3. รอการอนุมัติ
สถานะการยืนยัน ATS –  ยืนยันการสมัครตัดเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ (ATS) สำเร็จ –  รอการอนุมัติจาก บล. –  บล. อนุมัติการเปิดบัญชี

VDO สอนเปิดบัญชี

ซื้อขายพันธบัตรและหุ้นกู้ตลาดรอง กับ บล. เว็ลธ์ เมจิก
เอกสารการเปิดบัญชี
ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม

ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “WealthMagik Trading” ที่ App Store หรือ google play

ขั้นตอนที่ 2
–  คลิก “ สมัครสมาชิก”
–  กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ทำตามขั้นตอน ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครจากนั้นคลิกลิ้งค์เพื่อยืนยัน
–  Login คลิกเข้าสู่ระบบ
–  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ คลิก ยอมรับและตกลง

ขั้นตอนที่ 3
–  คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ คลิก “เปิดบัญชีใหม่”
–  กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และ FATCA

ขั้นตอนที่ 4
–  เลือก บลจ./บล. ที่ต้องการเปิดบัญชี

ขั้นตอนที่ 5
–  ระบุบัญชีรับเงินค่าขายคืน
–  ระบุบัญชีหักเงินค่าซื้อ ATS

ขั้นตอนที่ 6
อัพโหลดเอกสาร
–  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็น
–  ตัวอย่างลายเซ็น
–  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมลายเซ็น

ขั้นตอนที่ 7
–  บันทึกรายการซื้อกองทุน
การเปิดบัญชีจะสมบูรณ์ เมื่อลูกค้าบันทึกรายการซื้อกองทุนครบถ้วน
*มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขกองทุน

ขั้นตอนที่ 8
–  ยืนยันตัวตนด้วย NDID ภายใน 60 นาที ที่แอปพลิเคชันของผู้ให้บริการที่ท่านเลือกและกลับมาทำรายการต่อ

ขั้นตอนที่ 9
–  กลับมาที่แอป WealthMagik Trading ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
–  คลิก ยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชี

ขั้นตอนที่ 10
Complete
–  รออนุมัติเปิดบัญชีภายใน 1-2 วันทำการ
–  ระบบส่งเลขบัญชีซื้อกองทุนและแบบฟอร์มสมัคร ATS ให้ท่านกด Download
–  เริ่มต้นใช้งาน WealthMagik Trading ได้ทันที

VDO สอนเปิดบัญชี

ซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนรวม กับ บล. เว็ลธ์ เมจิก
เอกสารการเปิดบัญชี

เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้
  1. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลายเซ็น)
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (พร้อมลายเซ็น)
  3. บัตรตัวอย่างลายมือ
ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนรวม

ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “WealthMagik Trading” ที่ App Store หรือ google play

ขั้นตอนที่ 2
–  คลิก “ สมัครสมาชิก”
–  กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ทำตามขั้นตอน ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครจากนั้นคลิกลิ้งค์เพื่อยืนยัน
–  Login คลิกเข้าสู่ระบบ
–  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ คลิก ยอมรับและตกลง

ขั้นตอนที่ 3
–  คำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ คลิก “เปิดบัญชีใหม่”
–  กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และ FATCA

ขั้นตอนที่ 4
–  เลือก บลจ./บล. ที่ต้องการเปิดบัญชี

ขั้นตอนที่ 5
–  ระบุบัญชีรับเงินค่าขายคืน
–  ระบุบัญชีหักเงินค่าซื้อ ATS

ขั้นตอนที่ 6
อัพโหลดเอกสาร
–  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็น
–  ตัวอย่างลายเซ็น
–  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารพร้อมลายเซ็น

ขั้นตอนที่ 7
–  บันทึกรายการซื้อกองทุน
การเปิดบัญชีจะสมบูรณ์ เมื่อลูกค้าบันทึกรายการซื้อกองทุนครบถ้วน
*มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขกองทุน

ขั้นตอนที่ 8
–  ยืนยันตัวตนด้วย NDID ภายใน 60 นาที ที่แอปพลิเคชันของผู้ให้บริการที่ท่านเลือกและกลับมาทำรายการต่อ

ขั้นตอนที่ 9
–  กลับมาที่แอป WealthMagik Trading ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
–  คลิก ยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชี

ขั้นตอนที่ 10
Complete
–  รออนุมัติเปิดบัญชีภายใน 1-2 วันทำการ
–  ระบบส่งเลขบัญชีซื้อกองทุนและแบบฟอร์มสมัคร ATS ให้ท่านกด Download
–  เริ่มต้นใช้งาน WealthMagik Trading ได้ทันที

VDO สอนเปิดบัญชี

ซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนรวม กับ บล. เว็ลธ์ เมจิก
เอกสารการเปิดบัญชี
เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้
  1. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลายเซ็น)
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (พร้อมลายเซ็น)
  3. บัตรตัวอย่างลายมือ