ABCNEXT-A
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน๊กซ์ เจเนอเรชั่น-ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
วันที่เริ่มเสนอขาย
29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565
อายุโครงการ
ไม่ระบุ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
3,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
1,000 บาท
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Aberdeen Standard SICAV I – China Next Generation
(กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน ของบริษัทจดทะเบียน (listed)
ขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่จดทะเบียนจัดตั้ง ประกอบกิจการ
หรือมีรายได้หรือกำไรในสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญจากการดำเนินงานหรือมีสัดส่วนของทรัพย์สิน
อย่างมีนัยสำคัญในจีน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 8 กันยายน 2565, เวลา 14:31:32