SCBASF6MH6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
วันที่เริ่มเสนอขาย
12 - 18 มกราคม 2564
อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือน (โดยไมต่่ำกวา่ 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน)
จำนวนเงินทุนของโครงการ
15,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
500,000 บาท
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนใน ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดที่เสนอขายใน ต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 14 มกราคม 2564, เวลา 22:46:04