SCBCP6M2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 2
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
วันที่เริ่มเสนอขาย
20 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565
ผลตอบแทนคาดการณ์
0.65% ต่อปี
อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือน (โดยไมต่่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน)
จำนวนเงินทุนของโครงการ
15,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
10,000 บาท
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารที่มุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐและ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก และ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 20 กรกฎาคม 2565, เวลา 15:56:40