Author name: บลน.เว็ลธ์ เมจิก

KAsset : (REVISED) ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ K-STAR-A(A) K-STAR-A(R)

(REVISED) ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ K-STAR-A(A) K-STAR-A(R)

KAsset : ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) ของ K-SF-SSF

ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) ของ K-SF-SSF