Thailand Web Stat

Press Release ควบรวมกิจการ 

บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์เมจิก จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่ม เว็ลธ์ เมจิก อยู่ระหว่างควบรวมกิจการเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้บริษัทใหม่ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด คาดว่าการควบรวมกิจการจะมีผลในปี 2566 เป็นต้นไป

การควบรวมบริษัทครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนให้กับนักลงทุนให้ง่าย และสะดวกมากขึ้น โดยนักลงทุนสามารถทำกำไรจากการค้าตราสารหนี้ หรือหุ้นกู้ เพิ่มเติมจากการลงทุนในกองทุนรวม

ไม่มีผลต่อลูกค้าที่ทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุนผ่าน trading.wealthmagik.com และสำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจซื้อขายหุ้นกู้ สามารถเปิดบัญชีซื้อ-ขายหน่วยลงทุนผ่าน Mobile App : WealthMagik Trading

สามารถติดต่อ หรือใช้บริการได้ที่ Mobile App : WealthMagik Trading หรือโทร 02 – 4371588

บริษัทฯ ยังคงเน้นการทำธุรกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสังคม แต่จะขยาย และสร้างฐานลูกค้ากลุ่มนักลงทุน ทั้งรุ่น ลายครามที่มีประสบการณ์สูง และครอบคลุมถึงกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ ที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์การลงทุน ที่มีบริการทางการเงินการลงทุนแบบใหม่ ชัดเจน ไม่โฆษณาชวนเชื่อ