5 tips วางแผนการกู้เงิน สำหรับ SME

สำหรับธุรกิจ SME แล้วเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นจนถึงจุดที่จำเป็นต้องมีเงินทุนเพิ่มเพื่อขยายกิจการ หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับลูกค้าที่มากขึ้นตามการเติบโตของกิจการ การตัดสินใจขอสินเชื่อจากธนาคารก็เป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

ในอดีตปัจจัยหลักๆ สำหรับผู้ประกอบการที่จะพิจารณาในการขอสินเชื่อจากธนาคารอาจอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและวงเงินที่มากเป็นสำคัญ แต่ที่จริงแล้วยังมีปัจจัยสำคัญหลายอย่างที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาในการขอสินเชื่อจากธนาคาร นอกเหนือจากเรื่องทางการเงินเพียงอย่างเดียว
1.อัตราดอกเบี้ย วงเงิน และระยะเวลา
เป็นปัจจัยแรกที่ผู้ประกอบการพิจารณาในการขอสินเชื่อ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปของสินเชื่อจะมีประกาศในเวปไซต์ของแต่ละธนาคาร อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละประเภทก็จะมีอัตราที่แตกต่างกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) อัตราดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate: MOR) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการ +เพิ่มขึ้น หรือ –ลดลง จากอัตราปกติ ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของลูกค้าที่ขอกู้ รวมทั้งวงเงินและระยะเวลากู้ ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
2.บริการทางการเงินที่ครบวงจร
เนื่องจากธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินหลายด้าน ทั้งเงินลงทุน เงินหมุนเวียน จ่ายเงินซื้อวัตถุดิบ การรับเงินจากลูกค้า การจ่ายเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น บริการของธนาคารควรจะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น มีวงเงินเบิกเกินบัญชี(โอดี) สินเชื่อเพื่อการส่งออก-นำเข้าบริการจัดการทางการเงิน(cash management) บริการอัตราแลกเปลี่ยน การโอนเงิน การชำระค่าสาธารณูปโภค บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน บริการเครื่องรับบัตรเครดิต ฯลฯ 
3.ความสะดวกสบาย
ปัจจุบันธุรกรรมทางการเงินหลายอย่างสามารถดำเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั้งการ จ่าย โอน ถอน และเรียกเก็บเงินค่าสินค้า อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ยังคงต้องคำนึงในการใช้บริการธนาคารในด้านความสะดวกสบายก็ยังคงต้องพิจารณาถึง เครือข่ายสาขาธนาคาร ตู้ATM ศูนย์ธุรกิจที่ดูแลผู้ประกอบการ ว่ามีความพร้อมและเพียงพอให้ใช้บริการได้อย่างสะดวกหรือไม่
4.การให้ความรู้และการเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจ
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจและเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ธนาคารหลายแห่งในปัจจุบันมีการจัดโครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการรวมทั้งจัดงานจับคู่ธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ลูกค้าของธนาคาร เป็นการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กว้างขวางออกไป
5.การบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร
ปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญก็คือการได้รับการดูแลเอาใจใส่และบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ซึ่งควรจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อช่วยให้คำแนะนำที่ดีทั้งในด้านการเงินและเครือข่ายทางธุรกิจให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา : www.krungsri.com