Thailand Web Stat
Our Service บริการของเรา
Our Service บริการของเรา
ตลาดรองตราสารหนี้ หมายถึง ตลาดที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ (พันธบัตรและหุ้นกู้) ระหว่างกัน ไม่ได้ซื้อขายกับบริษัทที่ออกหุ้นกู้ โดยเป็นการตกลงแบบ Over the Counter (OTC) ไม่มีระบบหรือตลาดที่จับคู่การซื้อขาย
ราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย บางกรณีบริษัทที่ออกหุ้นกู้จะเป็นตัวแทนในการดำเนินการเอง จุดประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นกู้ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
ผลจากกำไรส่วนต่าง ของราคาไม่ต้องถือจนครบกำหนด
นำเงินที่ได้จากการขาย
ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ตลาดรองตราสารหนี้
เพิ่มสภาพคล่อง รองรับเหตุการณ์ที่ไม่ต้องใช้เงินกรณีฉุกเฉิน
เป็นช่องทางการลงทุน
หากจองซื้อตราสารหนี้ตลาดแรกไม่ทัน
ผลจากกำไรส่วนต่าง
ของราคาไม่ต้องถือจนครบกำหนด
นำเงินที่ได้จากการขาย
ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่า
เพิ่มสภาพคล่อง
รองรับเหตุการณ์ที่ไม่ต้องใช้เงินกรณีฉุกเฉิน
เป็นช่องทางการลงทุน
หากจองซื้อตราสารหนี้ตลาดแรกไม่ทัน
ผลจากกำไรส่วนต่าง ของราคาไม่ต้องถือจนครบกำหนด
นำเงินที่ได้จากการขาย
ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่า
เพิ่มสภาพคล่อง
รองรับเหตุการณ์ที่ไม่
ต้องใช้เงินกรณีฉุกเฉิน
เป็นช่องทางการลงทุน
หากจองซื้อตราสารหนี้ตลาดแรกไม่ทัน

สนใจลงทุนในตลาดรองตราสารหนี้กับ บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ต้องทำอย่างไร?

เปิดบัญชีกับเรา

ขั้นตอนที่ 1

ติดตั้ง WealthMagik Trading
และ Login เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้

ขั้นตอนที่ 3

(สำหรับผู้ซื้อ) เลือกตราสารหนี้ที่ถูกใจ
ยืนยันธุรกรรม และชำระเงิน (T + 2)

(สำหรับผู้ขาย) เลือกตราสารหนี้ที่บริษัทรับซื้อ
ยืนยันธุรกรรม และรอรับเงิน (T + 2)

เอกสารการเปิดบัญชี

WealthMagik Trading App 
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เปิดบัญชีกับเรา

BondOpenAccountStep1
ขั้นตอนที่ 1

ติดตั้ง WealthMagik Trading
และ Login เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

BondOpenAccountStep2

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้

BondOpenAccountStep3

ขั้นตอนที่ 3

(สำหรับผู้ซื้อ) เลือกตราสารหนี้ที่ถูกใจ
ยืนยันธุรกรรม และชำระเงิน (T + 2)

(สำหรับผู้ขาย) เลือกตราสารหนี้ที่บริษัทรับซื้อ
ยืนยันธุรกรรม และรอรับเงิน (T + 2)

เอกสารการเปิดบัญชี

WealthMagik Trading App 
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้