Our Service บริการของเรา
 • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแห่งแรกของไทย ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และ กระทรวงการคลัง
 • ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนที่มีมาตรฐานในโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน จาก ก.ล.ต.

บลจ. ที่สามารถซื้อ-ขาย ได้

Bg-wizard-hat
 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและมีมูลค่าพอร์ตกลงทุนกับ บลน. WealthMagik แบ่งเป็นระดับสมาชิกดังต่อไปนี้

  Basic

  เป็นสมาชิก ของ WealthMagik

  Basic

  มีมูลค่าพอร์ตลงทุน
  ไม่เกิน 500,000 บาท

  Basic

  มีมูลค่าพอร์ตลงทุน
  500,000 บาทขึ้นไป
 2. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกระดับ Basic สามารถใช้งาน MyPlan | My Screener | My WatchList ได้ทันที เพียงกดสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชัน WealthMagik และ Wealth Service
 3. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกระดับ Blue Magik และ Gold Magik ลูกค้าต้องซื้อขายกองทุน ถ้ามีมูลค่าพอร์ตลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จึงสามารถใช้งาน DCA Tools | Port Premium | Rebalance Port ได้ แต่ในกรณีมูลค่าพอร์ตลดลง จนต้องเปลี่ยนระดับสมาชิก มูลค่าพอร์ตต้องอยู่ในระดับที่ลดลงนั้นติดต่อกันเป็นเวลา 30 วัน สิทธิพิเศษจึงถูกปรับลดลงตามระดับสมาชิกที่เปลี่ยนไป
 4. กรณีมูลค่าพอร์ตเปลี่ยนแปลงลดลงที่เกิดจากมูลค่าตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้เกิดจากการทำรายการขาออก (รายการขาย และรายการสับเปลี่ยนหรือโอนออก) จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับสมาชิก
 5. สำหรับสิทธิ์ Rebalance Portfolio กรณีที่ลูกค้าใช้สิทธิ์ไปแล้ว แต่มีการปรับเพิ่มระดับสมาชิก จำนวนสิทธิ์ Rebalance ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจะเท่ากับส่วนต่างของจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับของระดับที่ต่างกัน
 6. สิทธิพิเศษจะถูกตัดสิทธิ์ทุกสิ้นปี
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด