Thailand Web Stat

บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใต้โครงการ "ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน"

          เนื่องจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านการเงินการลงทุน (Financial Literacy) ให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” 

          โดย บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด และ เว็ลธ์ เมจิก กรุ๊ป ได้มีโครงการต่างๆ มากมายที่มุ่งเน้นให้ความรู้ทางด้านการเงิน และมุ่งหวังเพื่อสร้าง Financial Literacy อาทิเช่น โครงการต้านเกษียณจน, โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award, โครงการ The WealthMagik Battle Day, โครงการออมดอลลาร์ช่วยชาติ  รวมไปถึงการให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ ได้มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินออกมาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย เพราะเราเชื่อมั่นว่า “ดูแลเงินเสมอตนนั้น….ไม่มี” ไม่มีใครจะดูแลเงินของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาสำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ในฐานะที่เป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าในด้านการให้ความรู้แก่สังคม โดยการเข้าร่วมโครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” ซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการเชิดชูเกียรตินี้ และหวังว่าในอนาคตจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการเงิน การลงทุน ให้แก่นักลงทุนรวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อสร้าง Financial Literacy ให้แก่สังคมไทยต่อไป