Thailand Web Stat

UOBAM_ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือการสับเปลี่ยนเข้า (Front-end fee/ Switching in fee)

ปรับลดค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือการสับเปลี่ยนเข้า (Front-end fee/ Switching in fee)
ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 2 กองทุน:UOBAM_ประกาศลดค่าธรรมเนียม SUB_SW กองทุน UGIS และกองทุน UINC ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

 

แหล่งที่มา: UOBAM
แหล่งข้อมูล : บลน.เว็ลธ์ เมจิก