UOBAM : ขอแจ้งปรับลดค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด UGIS-A และ UGIS-N

แจ้งปรับลดค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด UGIS-A และ UGIS-N : UOBAM ประกาศลดค่าธรรมเนียม SUB_SW กองทุน UGIS ระหว่างวันที่ 10-31 ส.ค. 2566

 

 

แหล่งที่มา : UOBAM

แหล่งข้อมูล : บล.เว็ลธ์ เมจิก