SCBAM : แจ้งอัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วยลงทุน SCBCP6M19

แจ้งอัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วยลงทุน SCBCP6M19 : 660149 – SCBCP6M19

 

แหล่งที่มา : SCBAM

แหล่งข้อมูล : บล.เว็ลธ์ เมจิก