SCBAM: แจ้งอัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วยลงทุน SCBCP3M31 และ SCBCP1Y9

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วยลงทุน SCBCP3M31 และ SCBCP1Y9 :

660137 – SCBCP3M31

660138 – SCBCP1Y9

 

แหล่งที่มา : SCBAM

แหล่งข้อมูล : บล.เว็ลธ์ เมจิก