SCBAM : แจ้งยกเลิกกองทุนรวมที่ครบอายุโครงการในเดือนกรกฎาคม 2566

แจ้งยกเลิกกองทุนรวมที่ครบอายุโครงการในเดือนกรกฎาคม 2566 :SCBAM ประกาศ กองทุนครบอายุโครงการ ก.ค. 2566

 

แหล่งที่มา : SCBAM

แหล่งข้อมูล : บลน.เว็ลธ์ เมจิก