SCBAM : ประกาศแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีเรียกเก็บจริงของกองทุน SCBLINK2YB

แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีเรียกเก็บจริงของกองทุน SCBLINK2YB : SCBAM ประกาศ man fee SCBLINK2YB

 

แหล่งที่มา : SCBAM

แหล่งข้อมูล : บลน.เว็ลธ์ เมจิก