SCBAM : ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBLEQFUND, SCBNKY225, SCBPGFUND และ SCBJAPAN

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBLEQFUND, SCBNKY225, SCBPGFUND และ SCBJAPAN:SCBAM ประกาศปันผล website 10 OCT 2023

 

แหล่งที่มา : SCBAM

แหล่งข้อมูล : บล.เว็ลธ์ เมจิก