SCBAM : จดหมายแจ้งอัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วยลงทุน SCBCP3M29 และ SCBASF6MT8

แจ้งอัตราผลตอบแทนผู้ถือหน่วยลงทุน SCBCP3M29 และ SCBASF6MT8 :

SCBAM 660130 – SCBCP3M29 

SCBAM 660131 – SCBASF6MT8

 

แหล่งที่มา : SCBAM

แหล่งข้อมูล : บล.เว็ลธ์ เมจิก