SCBAM : จดหมายแจ้งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ SCBDSHARC1YA

แจ้งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ SCBDSHARC1YA : SCBAM 660129 – SCBDSHARC1YA

 

แหล่งที่มา : SCBAM

แหล่งข้อมูล : บล.เว็ลธ์ เมจิก