Principal : ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และอัตราการจ่ายเงินปันผลของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายปันผล

ประกาศแจ้งวันปิดสมุดทะเบียน และอัตราการจ่ายเงินปันผลของ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายปันผล : Principal 045_2566 ประกาศอัตราการจ่ายเงินปันผล PRINCIPAL EEF

 

แหล่งที่มา : Principal

แหล่งข้อมูล : บล.เว็ลธ์ เมจิก