MFC : ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน MGLTF, MGMF , MIFLTF, MIFMF, MIFSSF, SCIF, SCIF2, ,IREITG, IREITPVD, M-FLEX, MPII-D, MPII-ID

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน  : MFC ประกาศการจ่ายเงินปันผล MGLTF-MIFLT-SCIF-SCIF2-IREIT-M-FLEX-MPII_สำหรับรอบบัญชี 1 มิ.ย. 2565 – 31 พ.ค. 2566

 

แหล่งที่มา : MFC

แหล่งข้อมูล : บลน.เว็ลธ์ เมจิก