Thailand Web Stat

ประชาสัมพันธ์การควบรวมกิจการ

          WealthMagik มีความยินดียิ่งที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จำกัด ได้ควบรวมกิจการทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้บริษัทใหม่ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ภายใต้การอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับการควบรวมกิจการ
ทำไม บล. เว็ลธ์ เมจิก ควบรวมกับ บลน. เว็ลธ์ เมจิก?

          เป็นการควบรวมกิจการของสองบริษัทในเครือ  เนื่องจากต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของกลุ่ม เว็ลธ์ เมจิก ให้สามารถซื้อขายสินทรัพย์ ทั้งกองทุนรวม พันธบัตร และหุ้นกู้ได้ในคราวเดียวกัน  และช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงเครื่องมือช่วยบริหารการลงทุนของบริษัทแม่ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ที่ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารการลงทุนและความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศจากนักลงทุนระดับสถาบันการเงินชั้นนำขนาดใหญ่ของไทยและสากล ไม่ว่าจะเป็นรายงาน Wealth Health Check ตรวจสุขภาพทางการเงิน Wealth Magik Credit Ranking (WCR) บริการจาก Bonanza @Risk รวมถึงข้อมูล และเครื่องมือทางการเงินที่แสดงข้อมูลด้านการลงทุนและความเสี่ยงภายใต้แบรนด์ WealthMagik Services ที่ย่อส่วนให้เหมาะกับนักลงทุนระดับบุคคล โดยบริษัทแม่ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิลเท็ม จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียน (license) ที่ปรึกษาจากกระทรวงการคลัง เลขที่ 695 ระดับ 1 ตั้งแต่ 12 ต.ค. 2543 โดยให้บริการที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงกว่า 20 ปีแก่องค์กรต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน สำนักงานประกันสังคม AIG Finance ธนาคารไทยพาณิชย์  เป็นต้น

การควบรวมของทั้งสองบริษัทครั้งนี้ มีผลต่อการทำธุรกรรมซื้อขายหรือไม่?

          ไม่มีผลต่อการทำธุรกรรมของลูกค้าแต่อย่างใด ลูกค้าของบลน. เว็ลธ์ เมจิก และลูกค้าของบล. เว็ลธ์ เมจิกเดิมยังสามารถซื้อขายผ่านช่องทางเดิมที่เคยใช้ คือ ในแอปพลิเคชั่นทางมือถือ WealthMagik สำหรับการซื้อขายกองทุนรวม พันธบัตร และหุ้นกู้ รวมถึงช่องทางเว็บไซต์ ใน WealthMagik.com สำหรับการซื้อขายกองทุนรวม

ภายหลังการควบรวมของทั้งสองบริษัทแล้ว ลูกค้ายังสามารถไปติดต่อบริษัท เพื่อตอบข้อซักถามได้ที่ใด?

          ภายหลังจากการควบรวมกิจการ ลูกค้ายังสามารถติดต่อกับทางบริการหลังการขาย Customer Service เพื่อติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดิม ที่ (02) 8614820 ต่อ 5572, 5573

ภายหลังการควบรวมของทั้งสองบริษัทแล้ว ลูกค้ายังสามารถไปตรวจสอบธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์ได้หรือไม่?

          ลูกค้ายังสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซท์ และแอปพิเคชั่นทางมือถือได้ตามปกติเช่นเดิม

บริษัทมีแผนการที่จะเปลี่ยนบริการต่างๆ อีกหรือไม่?

          ในอนาคตอันใกล้ ยังคงให้บริการซื้อขายกองทุนรวม พันธบัตรและหุ้นกู้เป็นหลัก เช่นเดิม อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป บริษัทมีแผนที่จะเสนอบริการเพื่อสนับสนุนการบริหารการลงทุนแก่นักลงทุน ทั้งในส่วนของลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสถาบันให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าต่างๆ ให้ลูกค้าทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

บริษัทจะมีการปรับเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ แก้ลูกค้าหรือไม่?

          การควบรวมครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าแต่อย่างใด

นโยบายทางธุรกิจคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดภายหลังจากการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว?

          บริษัทหลักทรัพย์เว็ลธ์ เมจิก เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ทั้งรายย่อย และลูกค้าสถาบัน ผ่านการลงทุนที่ยั่งยืน ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม  และมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการลงทุนเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ผ่านความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการเงินของบริษัทแม่