KTAM_Annoucement : ประกาศเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EURO)

ประกาศเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดของกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EURO) : KTAM ประกาศเปลี่ยนแปลง ดัชนีชี้วัดกอง KT-EURO

 

แหล่งที่มา : KTAM

แหล่งข้อมูล : บลน.เว็ลธ์ เมจิก