KSAM:ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจำนวน12 กองทุนเกี่ยวกับการแก้ไขแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและปรับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ/ขายคืน/หน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ จำนวน12 กองทุน ปรับมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ/ขายคืน/หน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  : KSAM_Share Class I_12 Funds_TH

 

แหล่งที่มา : KSAM
แหล่งข้อมูล: บลน.เว็ลธ์ เมจิก