KAsset : (REVISED) ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ K-STAR-A(A) K-STAR-A(R)

 ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ K-STAR-A(A) K-STAR-A(R):KAsset_ประกาศลดมูลค่าขั้นต่ำซื้อขาย K-STAR-A(A) K-STAR-A(R)

 


แหล่งที่มา : KAsset
แหล่งข้อมูล: บลน.เว็ลธ์ เมจิก