KAsset : ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน K-PLAN2, K-PLAN3

ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน K-PLAN2, K-PLAN3 : KAsset ประกาศลด front end K-PLAN2,K-PLAN3 3Jul-29Sep23

 

แหล่งที่มา : KAsset

แหล่งข้อมูล : บล.เว็ลธ์ เมจิก