KAsset : นำส่งประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการแก้ไขโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจำนวน 6 กองทุน

นำส่งประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการแก้ไขโครงการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจำนวน 6 กองทุน:ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการแก้ไขโครงการ Class C จำนวน 6 กองทุน

แหล่งที่มา : KAsset
แหล่งข้อมูล : บลน.เว็ลธ์ เมจิก