KAsset : นำส่งประกาศยุติการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-MBOND)

นำส่งประกาศยุติการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-MBOND) :KAsset_ประกาศยุติคำสั่งซื้อขาย K-MBOND เพื่อเลิกกองทุน

 

แหล่งที่มา : KAsset
แหล่งข้อมูล: บลน.เว็ลธ์ เมจิก