DAOLINV: ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ (DAOL-GOLD)

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ดาโอ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ (DAOL-GOLD) :DAOL_20221130_เปลี่ยนค่าธรรมเนียม DAOL-GOLD

 

แหล่งที่มา : KAsset
แหล่งข้อมูล: บลน.เว็ลธ์ เมจิก