DAOLINV: ประกาศประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน จำนวน 10 กองทุน

ประกาศประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน จำนวน 10 กองทุน : DAOL_20221130_เปลี่ยนค่าธรรมเนียมจำนวน 10 กองทุน

 

แหล่งที่มา : DAOL
แหล่งข้อมูล: บลน.เว็ลธ์ เมจิก