DAOLINV : ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพ เพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม (DAOL-XPROP-D)

ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด ดาโอ เฟล็กซิเบิ้ล พร็อพ เพอร์ตี้ อินฟรา อินคัม (DAOL-XPROP-D) : DAOL-XPROP_ANC_20230309_dividend

แหล่งที่มา : DAOLINV
แหล่งข้อมูล: บลน.เว็ลธ์ เมจิก