ลงทุนหุ้นยุโรปเพื่อโอกาสเกษียณอย่างมั่งคั่ง

บลจ. ทิสโก้ โดย สาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม เปิดตัว “กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ” (TISCO Europe Equity RMF) ชวนลงทุนหุ้นยุโรประยะยาว เพื่อโอกาสเกษียณอย่างมั่งคั่งพร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เสนอขายครั้งแรก ?แล้วตั้งแต่วันนี้ -? ?25 ก.ย. 58 หลังจากนั้นซื้อขายได้ทุกวันทำการ พิเศษสุดช่วง IPO รับโปรโมชั่น 2 ต่อ มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4 คำเตือน ? ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุน ? ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งเปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนการตัดสินใจลงทุน ? เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ? บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณดังกล่าวเป็นของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน และของสมนาคุณที่แจกจะมีมูลค่าเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์การจัดรายการส่งเสริมการขายที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด