อินโนเทคส่งกองทุน I-TEP2 เข้าเป้าหมาย 5% ในเวลาเพียง 26 วันทำการ

อินโนเทคส่งกองทุน I-TEP2 เข้าเป้าหมายในเวลาเพียง 26 วันทำการ นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.อินโนเทค กล่าวว่า ในวันนี้ กองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ อีพี 2 (I-TEP2) สามารถทำผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย 5% เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใช้เวลาเพียง 26 วันทำการ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ สิ้นวันที่ 19 มกราคม 2564 เท่ากับ 10.5717 บาทต่อหน่วย ซึ่งเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการฯ ข้อ 1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ) กรณี ที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้ไม่ต่ำกว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล ผู้จัดการกองทุน เปิดเผยว่า การที่กองทุน I-TEP2 สามารถทำผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาอันสั้นนั้น เป็นผลมาจากการบริหารจัดการกองทุนเชิงรุก (Active Fund Management) ของทีมจัดการกองทุน บลจ.อินโนเทค จำกัด โดยเฉพาะการคัดเลือกหุ้นอย่างพิถีพิถัน (Stock Selection) ในหุ้นเติบโต (Growth Stock) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีการจับจังหวะการซื้อขาย (Market Timing) ที่เหมาะสมด้วย ทำให้ในช่วงเวลา 26 วันทำการที่ผ่านมา กองทุน I-TEP2 สามารถทำผลตอบแทนได้ถึง 5.7% สูงกว่าดัชนีชี้วัด คือ SET TRI ที่ให้ผลตอบแทน 2.7% นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บลจ.อินโนเทค อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะออกกองทุนเปิดอินโนเทค ทริกเกอร์ อีพี 3 ในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย และมีความเชื่อมั่นต่อความสามารถของทีมจัดการลงทุนที่เชี่ยวชาญในการลงทุนหุ้นรายตัว โดยมองว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในปีนี้ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทั่วโลก นอกจากนี้ บลจ.อินโนเทค ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะออกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วย