กลยุทธ์การลงทุน

• ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอาจจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ในช่วงแรกจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 50% ของ NAV • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ...   ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป

ความเสี่ยง
5
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Conservative Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน
15 พ.ย. 2556
ราคารับซื้อคืน (Bid)
11.1788 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer)
บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17,741,436 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2566

เอกสาร

ข้อมูลสำคัญการลงทุน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

กลยุทธ์การลงทุน

• ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอาจจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ในช่วงแรกจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกิน 50% ของ NAV • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ...   ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป

ความเสี่ยง
5
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ประเภทกองทุน (AIMC)
Conservative Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
วันที่จดทะเบียนกองทุน
15 พ.ย. 2556
ราคารับซื้อคืน (Bid)
11.1788 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer)
บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17,741,436 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2566

เอกสาร

ข้อมูลสำคัญการลงทุน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซีสเท็ม จำกัด

Thailand Web Stat