Thailand Web Stat

รวมโพยกองทุน SSF แนะนำจากแต่ละบลจ.ปี 2566

SSF (Super Saving Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ซึ่งจุดเด่นของกองทุนนี้ นอกจากจะส่งเสริมการออมแล้ว ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ทีนี้มาดูกันเลยว่าแต่ละ บลจ. แนะนำกองทุน SSF ไหนกันบ้าง

- ABRDN -

ABSM-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ ชนิดเพื่อการออม

นโยบายลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai โดยเน้นลงทุนในตราสารทุน ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุน ดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

จุดเด่นกองทุน
 • Active management, bottom-up style, and High conviction โฟกัสที่หุ้นกลาง-เล็กที่มีคุณภาพที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่าหุ้นใหญ่ คัดเลือกหุ้นคุณภาพ 20-30 ตัวเข้าพอร์ต
 • คว้าโอกาสลงทุนใน 4 ธีมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กหลายบริษัทในไทยจะมีโมเดลธุรกิจที่เกาะกระแสไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหม่ (New economy)
  1.Tourism
  2.Health & Beauty
  3.EV & related
  4.Eating & Dining
 • บริหารโดยทีมผู้เชียวชาญของอเบอร์ดีน การันตีด้วย 2 รางวัลคุณภาพ
  1. กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2023 จากการจัดอันดับโดยวารสารการเงินธนาคาร (ที่มา: วารสารการเงินธนาคาร, 13 มีนาคม 2566)
  2.Equity House of the year จาก Fund Selector Asia Awards Thailand 2023 (ที่มา: Fund Selector Asia, 7 กุมภาพันธ์ 2566)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- Principal -

PRINCIPAL GOPP-SSF กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้-SSF

นโยบายลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

จุดเด่นกองทุน
 • กองทุนหลัก Morgan Stanley Global Opportunity เน้นลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่มีคุณภาพดี มีศักยภาพในการแข่งขันสูง เกาะกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ (Disruptive Innovation)
 • ผู้บริหารลงทุนหลัก และนักวิเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลก โดยมีกระบวนการลงทุนที่ชัดเจนเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ราคาที่เหมาะสม มีการเติบโตสูงและมี ESG
 • กองทุนหลักสร้างผลตอบแทน YTD ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ก.ค. 2023 ที่ 41.50% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบที่ 18.11% และได้รับมอร์นิ่งสตาร์ระดับ 4 ดาว (31 ก.ค. 2023)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- KTAM -

KTESGS-SSF กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม

นโยบายลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าวด้วย เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จุดเด่นกองทุน
 • สภาพคล่องสูงขึ้นเมื่อเฟดใกล้หยุดขึ้นดอกเบี้ย และนโยบายมุ่งการเติบโต (Pro-Growth) ของรัฐบาล จะเป็น 2 ปัจจัยที่สนับสนุนการลงทุนหุ้นไทย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- KWIAM -

KWI SENERGY-SSF กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดเพื่อการออม

นโยบายลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือ Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD

จุดเด่นกองทุน
 • กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเกี่ยวกับการจัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตพลังงานสะอาด/การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Smart Energy) รวมทั้งบริษัทที่มีการยกระดับด้านความยั่งยืน
 • คาดว่าเม็ดเงินลงทุนจากสถาบัน และผู้ลงทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม จะเพิ่มขึ้นตามกระแสการลงทุนอย่างยั่งยืน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- MFC -

MGFSSF กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดเพื่อการออม

นโยบายลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Threadneedle (Lux) – Global Focus Fund เพียงกองทุนเดียว ที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดีมีความสามารถในการแข่งขันทั่วโลก

จุดเด่นกองทุน
 • Differentiated approach มีกระบวนการสร้างความแตกต่างในเชิงคุณภาพที่ชัดเจนโดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • Focus on sustainable growth เน้นลงทุนในบริษัท ที่เติบโตอย่างยั่งยืน และรวดเร็ว เมื่อเทียบกับตลาด
 • Strength in research มีศักยภาพในการวิเคราะห์ หุ้นทั่วโลก เพื่อคัดสรรหุ้นที่แตกต่าง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- ONEAM -

ONE-UGG-ASSF กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล

นโยบายลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก)ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จุดเด่นกองทุน
 • ลงทุนหุ้นทั่วโลก (Global Equity) บริหารจัดการเชิงรุก (Active) วิเคราะห์ลงทุนหุ้นลักษณะ Bottom up ไม่มีข้อจำกัดการลงทุนในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือขนาดของหุ้นตามมูลค่าราคาตลาด
 • ลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มที่จะเติบโตรองรับกับผู้บริโภคในอนาคต สามารถสร้างการเติบโตของรายได้โดดเด่น อย่างน้อย 2 เท่าใน 5 ปีข้างหน้า
 • ถือครองหุ้นในระยะยาวเพื่อก้าวข้ามวัฎจักรเศรษฐกิจต่างๆ ขจัดผลของอารมณ์และพฤติกรรมในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนในระยะสั้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- TALISAM -

TLMSEQ-SSF กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม

นโยบายลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

จุดเด่นกองทุน
 • Growth Stock: หุ้นขนาดกลาง/เล็ก เป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ส่งผลให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่า
 • Potential M&A Target: มีโอกาสเติบโตจากการทำ M&A ซึ่งรายได้จาก M&A จะช่วยเพิ่มการเติบโตให้แก่บริษัทได้มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานธุรกิจเดิมใหญ่มากอยู่แล้ว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- SCBAM -

SCBNDQ(SSF) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม)

นโยบายลงทุน

เน้นลงทุนในกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF ประกอบด้วยหุ้นของบริษัททั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดและไม่ใช่สถาบันการเงิน จำนวน 100 บริษัท จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (มูลค่าประมาณ 20 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ)

จุดเด่นกองทุน
 • เติบโตตามดัชนี NASDAQ-100 ที่อัดแน่นด้วยหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐฯ ที่มีนวัตกรรมและมีศักยภาพในการเติบโตสูง
 • ลงทุนในบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงและมีฐานลูกค้าอยู่ทั่วโลก อาทิ Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, และ Tesla เป็นต้น
 • ลงทุนในบริษัทที่งบการเงินแข็งแกร่งต่อเนื่อง เหมาะแก่การลงทุนระยะยาว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- Kasset -

K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม

นโยบายลงทุน
 • กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกาที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวอย่างน้อย 80% ของทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งจะลงทุนในหุ้นสามัญเป็นหลัก
 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
จุดเด่นกองทุน
 • กองทุนหุ้นสหรัฐฯ คัดหุ้นกำไรโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดสม่ำเสมอ
 • ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ลดลง ภาคบริโภคยังคงแข็งแกร่ง
 • รายได้และกำไรบริษัทมีทิศทางดีขึ้น ราคาที่ย่อตัวในช่วงนี้เป็นโอกาสเข้าสะสม

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- KSAM -

KFGBRANSSF กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม

นโยบายลงทุน

กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกซึ่งประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน brand โดยพิจารณาจาก intangible assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิสินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น

จุดเด่นกองทุน
 • รายได้ของบริษัทมั่นคง ไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจมากนัก เพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสินค้ากลุ่มสุขภาพ และ Software เป็นต้น
 • เป็นบริษัทที่มีคุณภาพสูงจึงมีความสามารถในการทำกำไร งบการเงินที่แข็งแกร่ง ระดับหนี้ต่ำ กระแสเงินสดที่ดี
 • ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว หุ้นที่มีลักษณะของ Defensive Quality มักจะมีผลการดำเนินงานหนือกว่าตลาดได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

- LHFUND -

LHCYBER-ASSF กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่า

นโยบายลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ชื่อ Global X Cybersecurity ETF ซึ่งจัดการโดย Global X Management Company LLC ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ดําเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยจะลงทุนในกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จุดเด่นกองทุน
 • กองทุนลงทุนหลักใน Global X Cyber Security ETF (BUG) โดย BUG ลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการนําเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • Cyber security เป็นหนึ่งใน thematic disruption  โดย Cyber security ต้องใช้กับหลายธุรกิจ ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกสูงจากการใช้งาน internet มากขึ้น และความเสี่ยงเรื่อง cyber attack ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับผลประกอบการที่มีทิศทางดีขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

-XSpringAM -

X-SEQS-ASSF กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติกชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบสะสมมูลค่า)

นโยบายลงทุน

ลงทุนในหุ้นไทยบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล

จุดเด่นกองทุน
 • กองทุนมีการกระจายการลงทุน
 • ใช้โมเดลในการเลือกหุ้นที่ดีเป็นโอกาสในการสะสมการลงทุนยามราคาหุ้นไทยปรับตัวลงมาในโซนต่ำ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

โปรโมชั่นดีๆ กองทุน SSF&RMF ลดหย่อนภาษี รวมมาแล้วหลายบลจ. คลิก

เปิดบัญชีลงทุนกับ WealthMagik Securities คลิก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่