Thailand Web Stat

เปิดหมดเปลือก! 6 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกลงทุนกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคน เนื่องจากต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจในตลาดต่างประเทศ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน และค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน บทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจใน 6 สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอและสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลือกลงทุนกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

1. นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันเพราะการรู้จักประเภทของตราสารหนี้จะช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น ควรศึกษาว่ากองทุนที่สนใจลงทุนในตราสารหนี้ประเภทใด เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือแม้แต่การศึกษากลยุทธ์การบริหารกองทุนว่าเป็น Active หรือ Passive รวมไปถึงกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหรือกองทุนเปิดรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหรือไม่ เพื่อให้การลงทุนตรงกับความต้องการและเป้าหมายการลงทุน

2. ผู้ออกตราสารหนี้

เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือสถานะทางการเงินของบริษัท หรือแม้แต่แนวโน้มการดำเนินกิจการ เพราะถ้าหากบริษัทผู้ออกตราสารหนี้อยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือจะเป็นผลดีต่อนักลงทุน แต่ถ้าหากบริษัทที่มีปัญหาทางด้านการเงินหรือเริ่มสั่นคลอน ก็อาจจะส่งผลต่อกองทุนที่ไปลงทุนในบริษัทนั้น

3. ค่าธรรมเนียม

ควรเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมกับกองทุนที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน เพราะถ้าหากมีค่าธรรมเนียมยิ่งต่ำจะยิ่งส่งผลดีต่อนักลงทุน เพราะนักลงทุนจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมมากเกินไป

4. ระยะเวลาในการลงทุน

กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศแต่ละกองทุนมีระยะเวลาการลงทุนที่ต่างกัน มีทั้งลงทุนระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว ฉะนั้นควรเลือกระยะเวลาในการลงทุนให้เหมาะสมกับการเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ เช่น ต้องการสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ผลตอบแทนที่มั่นคงและรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ ควรเลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศระยะสั้น เป็นต้น

5. ผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆอยู่แล้ว โดยนักลงทุนควรเปรียบเทียบผลตอบแทนของกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่ตนเองสนใจกับกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศกองอื่นด้วย เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจและควรเลือกกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแบบสม่ำเสมอ ไม่ใช่โดดเด่นแค่บางปี

6. ปัจจัยความเสี่ยง

 • ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
  โดยตามหลักความเป็นจริงตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง แต่การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนเป็นอย่างดี ซึ่งตราสารหนี้บางประเทศอาจมีสภาพคล่องต่ำกว่าของไทย ฉะนั้นการเลือกกองทุนขนาดใหญ่จะทำให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายมากกว่า
 • ความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุน
  เนื่องจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเป็นการกระจายการลงทุนที่ดี ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน แถมยังช่วยลดความผันผวนของพอร์ตได้อีกด้วย แต่ต้องกระจายความเสี่ยงให้ถูกวิธีเพราะว่าถ้าหากกระจายความเสี่ยงผิด ก็อาจจะทำให้พอร์ตเกิดความผันผวนได้ ฉะนั้นต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ รอบตัวให้ดี
 • ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
  หรือเรียกกันว่า Credit Risk คือความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา การลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศทำให้ผู้ลงทุนต้องพิจารณา Credit Rating ของผู้ออกตราสารจากประเทศนั้นๆ เพื่อไม่ให้นักลงทุนเสียเงินลงทุน รวมถึงได้รับผลตอบแทนไม่ตรงตามเวลา หรือได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดหวัง
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  เป็นความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากค่าเงินที่แตกต่างกันระหว่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการลงทุน เพราะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถผันผวนได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย, การเมือง, เศรษฐกิจ, และนโยบายการเงินของแต่ละประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้จัดการกองทุนอาจใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง หรือการ Hedge เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ แต่ก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 • ความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์
  มีผลกระทบอย่างมากต่อการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายของประเทศต่างๆ เช่น การปรับเพิ่ม-ลดอัตราดอกเบี้ย ,การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สามารถสร้างความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อมูลค่าตลาดของตราสารหนี้ รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่