Thailand Web Stat

เปิดโพย IPO กองทุน TESG จาก 13 บลจ.

กองทุน TESG หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund) เป็นกองทุนลดหย่อนภาษีตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อสนับสนุนการออมระยะยาว แถมยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีในปี 2566 นี้ได้ด้วย บทความนี้ WealthMagik จึงรวบรวมข้อมูลกองทุน TESG จาก 13 บลจ. ชั้นนำมาไว้ที่นี่ มาดูกันเลย ว่ากองทุนน้องใหม่จะมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง

- KAsset -

กองทุน K-TNZ-ThaiESG

วันที่ IPO : 8 – 21 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • พอร์ตการลงทุนมีการกระจายการลงทุนที่หลากหลาย ในหุ้นของบริษัทที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 100 และให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ลงทุนนอกเหนือจากอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพื่อคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทน

ดัชนีอ้างอิง

 • SETESG Total return Index 100%

- KTAM -

กองทุน KTAG70/30-ThaiESG

วันที่ IPO : 8 – 18 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 5

จุดเด่นกองทุน

 • หลักทรัพย์ภายใต้ KTAM ESG Universe จะต้องผ่านเกณฑ์ KTAM RD Score

ดัชนีอ้างอิง

 • ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return (30%)
 • SET ESG Total Return Index (70%)
  หมายเหตุ : วัตถุประสงค์ในการอ้างอิงดัชนีชี้วัด ทั้งข้อ 1 และ 2 เพื่อเปรียบเทียบกับผลการ ดําเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

กองทุน KTESG50-ThaiESG

วันที่ IPO : 8 – 18 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • คัดกรองหุ้นภายใต้ดัชนี SET ESG Index ที่มีอยู่ 114 บริษัท เหลือ 50 บริษัทที่มี Market Cap สูงสุดเพื่อลงทุน และ Weight หุ้นแต่ละตัวไม่เกิน 5% ของพอร์ตการลงทุน

ดัชนีอ้างอิง

 •  SET ESG Index (SETESG TRI)

กองทุน KTAM-ThaiESG

วันที่ IPO : 8 – 18 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • ใช้กลยุทธ์ Core & Satellite โดยส่วนของ Core Port 60 – 70% เป็นการลงทุนในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับ Valuation , Earning , Dividend และ ESG A Grade ขึ้นไป ส่วน Satellite Port 30 – 40% ลงทุนในหุ้นราว ๆ 10 – 15 บริษัทซึ่งเป็นส่วนที่จะสร้าง Alpha ให้กับพอร์ตการลงทุน

ดัชนีอ้างอิง

 •  SET ESG Index (SETESG TRI)

- PRINCIPAL -

กองทุน PRINCIPAL EQESG-Thai ESG

วันที่ IPO : 8 – 20 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • เน้นการบริหารจัดการให้มีโอกาสได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 • ใช้กลยุทธ์การผนวกปัจจัยด้าน ESG (ESG Integration Framework) ผ่านการประเมินคะแนน ESG ภายใน (Internal ESG Scoring)
 • ทีมผู้จัดการกองทุนมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอิสระ และวางแผนการลงทุนก่อนที่ตลาดหรือนักลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุน
 • กองทุนมีแนวทางการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) โดยเน้นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง
 • ผู้จัดการกองทุนไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลการลงทุนกับผู้จัดการกองทุนในหลายภูมิภาคเพื่อหานวัตกรรมการลงทุนใหม่ ๆ ที่จะสามารถสร้าง Alpha ได้
 • บริหารจัดการโดย บลจ.พรินซิเพิล บริษัทจัดการที่ได้รับรางวัล Best Asset Management Awards จำกงำน SET Awards 2023

ดัชนีอ้างอิง

 • SETESG TRI สัดส่วน 100%

- KWIAM -

กองทุน KWI ThaiESG-A และ KWI ThaiESG-D

วันที่ IPO : 8 – 12 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • Screening คัดเลือกบริษัทเพื่อเข้าเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ โดยคัดกรองบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ออกไป เช่น บริษัทที่มีรายได้มากกว่า 50% จาการขายสินค้าประเภทอาวุธ การพนัน แอลกอฮอล์ และยาสูบ
 • ESG integration ผู้จัดการกองทุนจะคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ในทุกมิติของการวิเคราะห์บริษัทที่กองทุนจะลงทุน เนื่องจากความเสี่ยงด้าย ESG มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และส่งผลต่อผลกำไรของบริษัทในระยะยาว

ดัชนีอ้างอิง

 • SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%

- SCBAM -

กองทุน SCBTA (ThaiESG) และ SCBTA (ThaiESGA)

วันที่ IPO : 8 – 15 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • เน้นลงทุน และให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่ได้รับคัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจ และมูลค่าน่าสนใจ
 • ใช้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งในการวิเคราะห์ และตัดสินใจลงทุน
 • บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมากประสบการณ์ การันตีด้วยคุณภาพการติดดาว

ดัชนีอ้างอิง

 • SETESG Total return Index 100%

กองทุน SCBTP (ThaiESG) และ SCBTP (ThaiESGA)

วันที่ IPO : 8 – 15 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • บริหารกองทุนแบบเชิงรับด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Optimization โดยมีการ Rebalance ทุก ๆ 6 เดือนตามดัชนีอ้างอิง
 • มีวัตถุประสงค์หลักให้ผลตอบแทนกองทุนใกล้เคียงกับดัชนี SETESG TRI มากที่สุด
 • ลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG)
 • ค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากองทุนไทยทั่วไป

ดัชนีอ้างอิง

 • SETESG Total return Index 100%

กองทุน SCBTM (ThaiESG) และ SCBTM (ThaiESGA)

วันที่ IPO : 8 – 15 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 5

จุดเด่นกองทุน

 • ลงทุนแบบผสมยืดหยุ่น 0 – 100% ทั้งในหุ้น และตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นด้าน ESG
 • บริหารเชิงรุก เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างมีเสถียรภาพ โดยพิจารณาปัจจัย ESG ร่วมกับปัจจัยอื่นในการตัดสินใจลงทุน
 • บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมากประสบการณ์ การันตีด้วยคุณภาพการติดดาว

ดัชนีอ้างอิง

 • ดัชนี SET ESG Total Return Index 70%
 • ดัชนี ThaiBMA ESG Bond Index (1-3Y) 10%
 • ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย10%
 • ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 10%

- KKPAM -

กองทุน KKP EQ THAI ESG

วันที่ IPO : 8 – 14 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • ลงทุนในหุ้น 12 – 18 บริษัท
 • ลงทุนในหุ้นที่มี ESG Rating AA – AAA 65 – 80% ของพอร์ต ส่วนที่เหลือ 20 – 35% ลงทุนในหุ้นที่มี ESG Rating BBB – A โดยรวม Average ESG Rating A
 • Rebalance ไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือหากมีปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ดัชนีอ้างอิง

 • SETESG Total return Index 100%

กองทุน KKP GB THAI ESG

วันที่ IPO : 8 – 14 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 3

จุดเด่นกองทุน

 • ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น 15% ตราสารหนี้ภาครัฐระยะยาว 85% Duration ของพอร์ต 8 – 10 ปี

ดัชนีอ้างอิง

 • 85% ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return
 • 15% ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return

- Krungsri Asset -

กองทุน KFTHAIESGA และ KFTHAIESGD

วันที่ IPO : 8 – 18 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีSETESG 90% ของพอร์ตการลงทุนเพื่อให้มีผลตอบแทนเปรียบเสมือนการลงทุน 100% ใน SETESG
 • ส่วน 10% ที่เหลือจะเป็นการลงทุนแบบเชิงรุก เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มตามแนวทางการลงทุนของ บลจ. กรุงศรี

ดัชนีอ้างอิง

 • SETESG Total return Index 100%

- LHFUND -

กองทุน LHTHAIESG-A และ LHTHAIESG-D

วันที่ IPO : 8 – 20 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

ทำไมต้องลงทุนตอนนี้

 • รอบดอกเบี้ยขาขึ้นของไทยจบแล้ว
 • Valuation อยู่ในระดับที่ถูก ณ ราคาปัจจุบัน
 • เศรษฐกิจไทยในอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวจากการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจะเป็นแรงขับเคลื่อนในปี 2024

ดัชนีอ้างอิง

 • SET ESG (SETESG TRI) 100%

- ONEAM -

กองทุน ONE-THAIESG

วันที่ IPO : 8 – 13 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • ลงทุนในหุ้น 50 – 60 บริษัท
 • ลงทุนในหุ้นที่มี ESG Rating A ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 80% ของพอร์ต
 • ลงทุนในที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ดัชนีอ้างอิง

 • SETESG Total return Index 100%

- TALISAM -

กองทุน MEGA20THAIESG

วันที่ IPO : 8 – 15 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Rule-based Approach ที่มีความชัดเจน โปร่งใส และ เข้าใจง่าย การบริหารกองทุนในลักษณะ Rule-based นี้ จะช่วยลดความเอนเอียงของผู้จัดการ
  กองทุนได้ เมื่อถึงรอบ ต้อง Rebalance อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 • เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพที่ได้รับผลการประเมินการดําเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระดับ AA ขึ้นไปเท่านั้น ลงทุนในหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง ประมาณ 20 ตัวเท่านั้น

ดัชนีอ้างอิง

 • SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%

- EASTSPRING -

กองทุน ES-SETESG-ThaiESG-A และ ES-SETESG-ThaiESG-D

วันที่ IPO : 8 – 18 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • เน้นการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืน
 • บริหารจัดการเชิงรับ (Passive Management) โดยเน้นการลงทุนให้สอดคล้องกับดัชนี SET ESG Index
 • ต้นทุนการบริหารจัดการต่ำ โดยมีค่าธรรมเนียมในการจัดการเพียง 0.5%

ดัชนีอ้างอิง

 • SETESG Total return Index 100%

- UOBAM -

กองทุน UTSEQ-THAIESG

วันที่ IPO : 8 – 15 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องก๊าซเรือนกระจก รวมถึงแผนการจัดการมีราว ๆ 200 บริษัท
 • กรองโดยปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E , P/B Ratio / Dividend Yield รวมถึงต้องเป็นธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอ
 • ลงทุนจริง 60 – 80 บริษัท โดย Weight หุ้นแต่ละตัวไม่เกิน 10%

ดัชนีอ้างอิง

 • SETESG Total return Index 100%

- MFC -

กองทุน MFLEX-ThaiESG

วันที่ IPO : 8 – 19 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • Flexible: สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ได้ตั้งแต่ 0-100% ตามสภาวะตลาด
 • ESG Screening: คัดเลือกหุ้นโดยใช้ MFC ESG Composite Score และเลือกลงทุนเฉพาะหุ้น Best in class และ Above Average
 • Expertise: ทีมลงทุนมีความชำนาญในการบริหารกองทุนผสมยาวนานกว่า 20 ปี

ดัชนีอ้างอิง

 • ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 70%
 • ดัชนี ThaiBMA ESG Bond Index สัดส่วน 30%

กองทุน MT25-ThaiESG

วันที่ IPO : 8 – 19 ธันวาคม 2566
ความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • ให้น้ำหนักหุ้น 25 ตัว จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของ SETESG Index
 • ESG Rating Scores ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับ ESG Rating Scores จากสถาบันการจัดอันดับ ESG Ratings ที่เป็นอิสระ
 • Sector Limit มีการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละ Sector

ดัชนีอ้างอิง

 • SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

WealthMagik – ลงทุนง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

โทร 02 – 437 – 1588

Line : @WealthMagik หรือ คลิกที่นี่