Thailand Web Stat

ETF การผสมผสาน(จุดเด่น)ระหว่างหุ้นและกองทุนรวม

ETF
ลงทุนปี 2567

ETF คืออะไร

ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund คือ กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีต่างๆ เช่น Set 50 เป็นกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และสามารถซื้อขายได้แบบ Real Time ได้เหมือนหุ้น และมีการกระจายการลงทุนได้เหมือนกองทุนรวม เป็นการผสมผสานจุดเด่นระหว่างกองทุนรวมกับหุ้นเข้าด้วยกัน โดยส่วนใหญ่จะเน้นการลงทุนแบบ Passive เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี

ผลตอบแทนจากการลงทุน ETF

ผลตอบแทนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ผลตอบแทนจากกำไรส่วนต่างจากราคาซื้อขาย(Capital Gain) เราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราซื้อ ETF ในราคาต่ำแต่สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าตอนซื้อมา และเงินปันผล(Dividend) จากการที่เราไปลงทุนในหุ้นหรือหน่วยลงทุนที่ ETF ไปลงทุน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของETF ที่ระบุเงื่อนไขไว้ในแต่ละกองทุน

ความแตกต่างระหว่าง ETF หุ้น และ กองทุนรวม

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ / ราคาซื้อขาย

ETF และหุ้น มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สามารถซื้อขาย แบบ Real Time ผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้เลย คือ สามารถซื้อขายตามราคาตลาด ณ ขณะนั้นได้ทันที จำนวนขั้นต่ำที่ใช้ซื้อขายของ ETF คือ 100 หน่วย และหุ้น 100 หุ้น ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายต่ำกว่ากองทุนรวม เพราะไม่มีค่าธรรมเนียมการอื่นๆ เพิ่มเติม นอกจากค่าธรรมเนียมการซื้อการขายเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะถูกคิดก็ต่อเมื่อมีการซื้อขายในตอนนั้นเลย ส่วนกองทุนรวมไม่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะซื้อขายในเวลาไหนก็ตาม จะทราบราคาซื้อขาย ณ สิ้นวันทำการ End Of Day สามารถซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำขึ้นอยู่กับแต่ละกองทุน หรือบางกองทุนไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อขายแล้ว

ผลตอบแทนและความเสี่ยง

ETF / กองทุนรวม จะมีสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนตั้งแต่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นตราสารหนี้ ไปจนถึงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้น จึงทำให้อัตราผลตอบแทนมีหลายระดับอยู่ที่สินทรัพย์ที่เราเลือกลงทุน ส่วนหุ้นเป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วจึงทำให้ผลตอบแทนที่ได้กลับมาก็สูงตามเช่นกัน

การกระจายการลงทุน

ETF สามารถกระจายการลงทุน คล้ายกับกองทุนรวม เช่น ถ้าหากลงทุนใน ETF อ้างอิงตาม SET 50 ก็เปรียบเสมือนเราได้กระจายการลงทุนไปยังหุ้น 50 ตัว จึงทำให้ มีการกระจายความเสี่ยงไปในตัวได้อีกด้วย มีผู้จัดการกองทุนช่วยบริหารจัดการกองทุนให้ ส่วน หุ้น ไม่มีการกระจายการลงทุน เพราะการซื้อหุ้น 1 ตัว เท่ากับการลงทุนไปเพียง 1 บริษัทเท่านั้น หากต้องการกระจายการลงทุนก็จะต้องซื้อหุ้นหลาย ๆตัว

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

ETF มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ที่คอยเสนอราคาซื้อ-ขาย ระหว่างวันจากการที่มีการซื้อขายตลอดเวลา เป็นการลงทุนที่อ้างอิงกับดัชนี จึงต้องมีผู้ดูแลสภาพคล่องอยู่ตลอดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุน เพื่อช่วยให้ราคาซื้อขายสดคล้องกับการขึ้นลงของดัชนีอ้างอิง หุ้นและกองทุนรวม ไม่มีผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยราคาหุ้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อและความต้องการขายของนักลงทุนล้วน ๆ ส่วนกองทุนรวมจะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแล