Thailand Web Stat

WealthMagik

logo-wealthmagik
ติดตามข่าวสารได้ทาง facebook page
ติดตามข่าวสารได้ทาง facebook page
โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9
เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9

เกี่ยวกับโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559
เพื่อเป็นเวทีให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพ ในการใช้เทคโนโลยี นำความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผลงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงินที่เข้าใจยาก ให้เป็นสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน และวีดิทัศน์เรื่องสั้นที่สนุก และเข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงได้ในทุกช่วงวัย ทั้งยังได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยบริหารเงินออมให้งอกเงยเพื่ออนาคตยามเกษียณ

รายละเอียดโครงการ
 
หลักการ และเหตุผล

          จากผลสำรวจความต้องการของนักเรียนไทย ตั้งแต่ระดับประถมฯ มัธยมฯ และปวช. ทั่วประเทศ ว่าอยากได้อะไรจากระบบการศึกษาไทย ที่จัดโดย Rocket Media Lab ร่วมกับมูลนิธิ Path 2 Health พบว่า วิชาที่อยากให้มีมากที่สุด 39.70% เป็นวิชาการเงินการลงทุน อันดับสอง 20.96% คือการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่เยาวชนไทยเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เรื่องการเงิน การลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด และเป้าประสงค์ของโครงการ Software Park – WealthMagik  เงินออมสร้างชาติ Awards ที่ตระหนักถึงปัญหาสำคัญของสังคมไทยที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารเงินออม และการวางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคล  จึงมุ่งสร้างความรู้ให้กับสังคมไทยให้รู้จัก และเข้าใจพร้อมสร้างแผนการบริหารเงินออมที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆ ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ขยายต่อยอดสู่สังคมครอบครัว เพื่อส่งต่อความรู้ทางด้านการเงินสู่สังคมวงกว้าง

          และด้วยความร่วมมือกันระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com  เครื่องมือที่ให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านกองทุนรวม และตราสารหนี้ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย ในการดำเนินโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards ทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพันธมิตร คือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ทำให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจนก้าวสู่ปีที่ 9 โดยในปีนี้ ทางโครงการฯ ได้กำหนดหัวข้อการประกวด คือ “ครอบครัวสุขใจ ก้าวสู่เกษียณสดใสไปด้วยกัน” เพื่อมุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในครอบครัว ที่จะศึกษาหาความรู้ทางการเงิน และร่วมกันวางแผนการออม + ลงทุนไปด้วยกันเพื่ออนาคตที่ดียามเกษียณ

 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผนบริหารเงินออมในรูปแบบออม+ลงทุนเพื่ออนาคต
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ให้ทุกสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออมด้วยวิธีการออม+ลงทุนผ่านกองทุนรวม และตราสารหนี้
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ด้าน IT ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในมิติความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออม
 
ระยะเวลาดำเนินการ
     กุมภาพันธ์ – กันยายน 2567
 
หมวดการประกวด
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9 ตอน ครอบครัวสุขใจ ก้าวสู่เกษียณสดใสไปด้วยกัน
สามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตามหมวดที่ระบุ ดังนี้

หมวดที่ 1  พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน ความยาวไม่เกิน 3 นาที
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย , อาชีวศึกษา , ปริญญาตรีทั่วประเทศ
ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
 

หมวดที่ 2  พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video) ความยาวไม่เกิน 3 นาที
ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ

รายละเอียดการแข่งขัน
 
ขั้นตอนการประกวด
 1. ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.wealthmagik.com/animationaward  ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.
  หมายเหตุ ผู้สมัครยินยอมให้ทางโครงการฯ เก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นหลังจบโครงการ

 2. ผู้สมัครฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีมได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน ) โดยต้องระบุเลือกหมวดการประกวดผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
  หรือทั้ง 2 หมวด หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด

 3. ผู้สมัครฯ สามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com หรือ www.WealthMagik.com/AnimationAward
  เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพัฒนาผลงาน

 4. ผู้สมัครจะได้เข้าค่ายกิจกรรม (Boot Camp Online) เพื่อรับฟังความรู้ด้านการเงิน การออมลงทุนเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) และการบริหารเวลา เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ

 5. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของการประกวดทั้ง 2 หมวดการแข่งขัน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของการประกวดแต่ละประเภทจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันปิดโครงการ ( บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครฯ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล)
รายละเอียดการประกวด
 
1) ส่งใบสมัคร

     ผู้สมัคร จะต้องระบุหมวดการประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวด หากผู้สมัครประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด ได้แก่

 • หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation)
 • หมวดวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)

จากนั้นจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567
(ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.) และประกาศรายชื่อทีมผู้สมัครที่เข้าอบรม Boot Camp Online ผ่านทาง Facebook : SoftwarePark – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ
Awards ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

 
2) กิจกรรม Boot Camp
     ผู้สมัครฯ จะได้รับการอบรม (Boot Camp Online) เพื่อพัฒนาความรู้ทางการเงิน และการออมลงทุน รวมถึง เทคนิคการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์ (Story Telling) และการบริหารเวลาการพัฒนาผลงาน
จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ ตลอดจนสามารถขอรับคำปรึกษา และแนะแนวทางการพัฒนาผลงาน ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567  ผ่านระบบ Zoom Online  
 
3) การคัดเลือกผลงาน
หมวดวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) หัวข้อ “ครอบครัวสุขใจ ก้าวสู่เกษียณสดใสไปด้วยกัน

     เงื่อนไขการประกวด
ผู้สมัคร สามารถส่งผลงานวีดิทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) โดยมีเนื้อหาที่สื่อถึงสถาบันครอบครัวที่มีการวางแผนบริหารเงินออมด้วยวิธีออม+ลงทุนที่ถูกต้องไปด้วยกัน ด้วยการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ช่วยบริหารเงินออมเพื่ออนาคตที่ดียามเกษียณ นอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการออม+ลงทุน ผ่านกองทุนรวม พันธบัตร หุ้นกู้  หรือตราสารหนี้  และสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ว่าการออม+ลงทุนนั้นไม่ใช่เรื่องยากจนเกินความสามารถ หากได้เรียนรู้ขั้นตอน และวิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความยาวเนื้อหาไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 เรื่องต่อทีม
 2. ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนำเสนอ กำหนดให้มีความคมชัดแบบ Full HD สัดส่วนภาพ 16 : 9 ในรูปแบบไฟล์ .MP4 หรือ .MOV
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube,
  Line, Instagram, Tiktok เป็นต้น)
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 5. หัวข้อ ครอบครัวสุขใจ ก้าวสู่เกษียณสดใสไปด้วยกัน สามารถสื่อความหมายได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละทีม
  ทั้งนี้เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ตลอดจนศีลธรรม และพฤติกรรมอันดีของสังคม
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล อันได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้
  ในการสร้างสรรค์ผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครฯ ต้องให้สิทธิ์แก่ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด และ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยในการนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มหรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น

     คัดเลือก Storyboard พร้อมเอกสารประกอบ

 • ผู้สมัครส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) รูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG พร้อมเนื้อเรื่องย่อ จำนวน 1 หน้า ขนาด A4
  • โดยส่ง Link Download ผ่านทาง E-mail : [email protected] และ [email protected]
  • หรือส่งเอกสารมาที่
   บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
   เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02 – 8614820 ต่อ 5510
   (โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award)
ส่งผลงานดังกล่าวไม่เกินวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบ Storyboard (ไม่จำกัดจำนวน)
ผ่านทาง Facebook : SoftwarePark – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards ภายในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567
 
4) ส่งผลงานสมบูรณ์
 1. ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ Storyboard (ไม่จำกัดจำนวน) จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit)ไม่เกิน วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567
  (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.) โดยส่ง Link Download ผ่านทาง E-mail : [email protected] และ [email protected]


  หมายเหตุ
  หมวดวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)
  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนำเสนอ ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .MOV หรือ .MP4 , Full HD หรือสูงกว่า ขนาด 16 : 9

 2. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ผ่านทาง
  Facebook : Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards
  ภายใน วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
 3. คัดเลือก Popular Vote จากผลงานผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ผ่านทาง
  1. Youtube : WealthMagik Channel
  2. เว็บไซต์ : www.WealthMagik.com/AnimationAward

  สามารถ โหวตได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 17 กันยายน 2567 ปิดโหวตเวลา 17.00 น. โดยคะแนนโหวตจะนับจากยอด Like และยอด View ที่เข้ามาทั้งหมดจาก YouTube ของ WealthMagik
  กำหนดคะแนน โหวต ดังนี้

  1. 1 Like = 1 คะแนน
  2. 1 View = 0.5 คะแนน

  ประกาศผลทีมชนะเลิศ Popular Vote วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567

  หมายเหตุ

  • ผลคะแนนของผู้ชนะ Popular Vote มิได้มีผลต่อการตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการ
  • การนับคะแนนจะนับจากยอดLike และยอดView ที่เข้ามาตามเวลาที่กำหนด และผ่านการคัดกรองจากระบบตรวจสอบของ YouTube แล้วเป็นเวลา 3 วัน
  • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุดไม่สามารถโต้แย้งได้
 
5) ตัดสินผลงานชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567
 • โดยทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และทีมที่ชนะเลิศ Popular Vote จะต้องเข้าร่วมงานประกาศผล และมอบรางวัลในดังกล่าว
  ณ ห้อง Auditorium เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เวลา 12.30 – 17.00 น. (บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการรับรางวัล)
  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานประกาศผลฯ ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันประกวดผลงาน
หมวดวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)
 1. บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ กำหนดทีมได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน
กรรมการตัดสิน
     คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Animation จากสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชัน และคอมพิวเตอร์-กราฟิกส์ไทย
เกณฑ์การตัดสิน
 
รอบที่ 1
     คัดเลือกจากข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp (ไม่จำกัดจำนวน)
 
รอบที่ 2
หมวดวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)
     คัดเลือกผลงานจาก Storyboard และเรื่องย่อ (ไม่จำกัดจำนวน) จากเกณฑ์ต่อไปนี้
 1. เนื้อเรื่อง และความเหมาะสมของเนื้อหา
 2. ความคิดสร้างสรรค์
 3. การเล่าเรื่องชัดเจน และสามารถเข้าใจถึงคอนเซ็ปได้
 
รอบที่ 3
หมวดวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)
     คัดเลือกผลงานสมบูรณ์ 5 ทีมสุดท้าย จากเกณฑ์ต่อไปนี้
 1. เนื้อเรื่อง ความเหมาะสมของเนื้อหา ตรงตามประเด็นที่กำหนด (15%)
 2. การเล่าเรื่องชัดเจน สามารถตีความ และเล่าเรื่องให้ผู้ชมเข้าใจคอนเซ็ปของเรื่องได้ (25%)
 3. เนื้อหาสามารถดึงดูดความสนใจ และสามารถทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมได้ (15%)
 4. เทคนิค และคุณภาพผลงาน (20%)
 5. ความคิดสร้างสรรค์ (20%)
 6. การนำเสนอ (5%)
 
รอบสุดท้าย
     ตัดสินผลงานชนะเลิศ โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ2 รางวัล
Popular Vote1 รางวัล
หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินผลงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางผู้จัดโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการตัดสินผลงาน และ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้งได้
รางวัล
     รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงาน Software Park – WealthMagik
เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9 หัวข้อ ครอบครัวสุขใจ ก้าวสู่เกษียณสดใสไปด้วยกัน
หมวดวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)
ทีมชนะเลิศ
 • เงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท
 • โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1
 • เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
 • โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2
 • เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
 • โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รางวัล Popular Vote
 • เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
 • โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
หมายเหตุ ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล