รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
จำนวนกองทุน/หน้า
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
ซื้อกองทุน
0C00001L0D KrungsriAsset S000010606 KFACHINA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.9047
41.59
0C00001P3H KTAM F00000LKGM KT-PRECIOUS กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ FIFOTH
FIFOTH
ไม่จ่ายปันผล
4.2696
40.12
0C00001LQT PRINCIPAL F00000Z1BU PRINCIPAL GOPP-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.2100
36.97
0C00001LQT PRINCIPAL S000010075 PRINCIPAL GOPP-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.1872
36.75
0C00001LDR BBLAM S000010667 B-CHINE-EQ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
9.9785
36.74
0C00001L0D KrungsriAsset F000000RSO KF-ORTFLEX กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
16.1288
35.36
0C00001OY7 KAsset F00000PTVG K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ชนิดจ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
16.9622
35.32
0C00001LDR BBLAM F00000YODV B-INNOTECH กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.6899
34.93
0C00001OY7 KAsset S000011434 K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ MIXBAL
MIXBAL
ไม่จ่ายปันผล
13.6626
34.49
0C00001S64 TMBAM F00000W6IT TMBCORMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
18.3557
33.95
0C00001S64 TMBAM F00000UKNK TMBCOF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
20.1734
33.90
0C00001Q9P ONEAM S000011159 ONE-ALLCHINA-RA กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.9574
31.73
0C00001LDR BBLAM S000011228 B-INNOTECHRMF กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.1163
31.70
0C00001L0D KrungsriAsset F00000UP1Q KF-HEUROPE กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.5669
30.62
0C00001LQT PRINCIPAL F00000VZAI PRINCIPAL EUEQ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.9350
30.51
0C00001RAE SCBAM F00000W4CV SCBBLN กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
13.6440
29.87
0C00001OY7 KAsset F00000QD4A K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
12.7424
29.68
0C000021G1 MFC S000011311 M-ATECH กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี FIFEQ
FIFEQ
จ่ายปันผล
11.7664
29.62
0C00001OY7 KAsset F00000V262 KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ
RMFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.6283
29.34
0C00001KVS ASSETFUND S000011306 ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.7074
29.30
  จำนวนกองทุน : 1,717
12345...6