เป็นช่องทางใหม่ให้คุณสามารถทำธุรกรรมซื้อขาย สับเปลี่ยนกองทุนผ่านระบบ WealthMagik Trading
"สำหรับบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป"
KTAM
SCBAM
IAM
TMBAM
LHFUND
MAMT
PAMC
PrincipalAM
UOBAM
KSAM
TALISAM
ONEAM
T-FUND
KKPAM
MFC
KAsset
CLF
Aberdeen
WEASSET
ซื้อกองทุนด้วย บัตรเครดิต ได้แล้วนะ
คลิกดูรายชื่อ บัตรเครดิต ที่สามารถใช้ซื้อกองทุนได้
ต้องเตรียมตัวอย่างไร
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหน้าแรก บัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
การสมัครมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
  • ไปที่ URL https://trading.wealthmagik.com
  • Login เข้าระบบ WealthMagik Trading ด้วย Username และ Password เดียวกัน กับ WealthMagik หากยังไม่มี
  • กรอกข้อมูลการสมัครตามขั้นตอน โดยสามารถเปิดบัญชีได้คราวละหลาย บลจ.
  • เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะให้ Download เอกสารคำขอเปิดบัญชี และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีต่างๆ
  • พิมพ์ และเซ็นรับรอง ด้วยปากกาลูกลื่น หมึกสีน้ำเงิน
  • จัดส่งใบสมัครทั้งหมด พร้อมเอกสารหลักฐานที่เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ตามจำนวน บลจ. ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี มาที่
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)
383 อาคารชินพงษ์ ชั้น 5 ถนนลาดหญ้า
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กทม. 10600
ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อขออนุมัติ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
(ไม่รวมระยะเวลาการอนุมัติ การหักบัญชีเพื่อชำระเงินค่าซื้อแบบอัตโนมัติกับทางธนาคาร)
* ในช่วงมาตรการป้องกัน COVID-19 กรณีเปิดบัญชีกองทุน ให้ลูกค้าสแกน หรือ ถ่ายรูปชุดเปิดบัญชี ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งไปที่อีเมล์ marketing@wealthmagik.com โดยสามารถทำรายการผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามปกติ