ซื้อขายกองทุนได้ 19 บลจ.
ซื้อกองทุนด้วย บัตรเครดิต ได้แล้วนะ
คลิกดูรายชื่อ บัตรเครดิต ที่สามารถใช้ซื้อกองทุนได้
credit card
ต้องเตรียมตัวอย่างไร
เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหน้าแรก บัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
การสมัครมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
  NEW เปิดบัญชีผ่าน App ไม่ต้องส่งเอกสาร
 • Download แอพ "WealthMagik Trading
 • กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารผ่าน app ดูรายละเอียด
  เปิดบัญชีผ่าน Website
 • Login เข้าระบบ WealthMagik Trading ด้วย Username และ Password เดียวกัน กับ WealthMagik หากยังไม่มี
 • กรอกข้อมูลการสมัครตามขั้นตอน โดยสามารถเปิดบัญชีได้คราวละหลาย บลจ.
 • เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะให้ Download เอกสารคำขอเปิดบัญชี และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีต่างๆ
 • พิมพ์ และเซ็นรับรอง ด้วยปากกาลูกลื่น หมึกสีน้ำเงิน
 • จัดส่งใบสมัครทั้งหมด พร้อมเอกสารหลักฐานที่เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ตามจำนวน บลจ. ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี มาที่
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)
383 อาคารชินพงษ์ ชั้น 5 ถนนลาดหญ้า
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กทม. 10600
ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อขออนุมัติ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
(ไม่รวมระยะเวลาการอนุมัติ การหักบัญชีเพื่อชำระเงินค่าซื้อแบบอัตโนมัติกับทางธนาคาร)