ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
SCBFF1YE2 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE2
FIFFIX 28/03/2560 03/04/2560
SCBFF6MD9 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD9
FIFFIX 28/03/2560 03/04/2560
T-FixFIF1Y9AI 
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 1Y9
FIFFIX 27/03/2560 30/03/2560
S-PFI 6M6
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม6
FIXBFT 24/03/2560 03/04/2560
K-AFIXED
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย
FIX 21/03/2560 27/03/2560
TMBEAE
กองทุนเปิด ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
FIF 23/03/2560 29/03/2560
SCBASF1Y36
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y36
FIFFIX 21/03/2560 27/03/2560
SCBFF6MD7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD7
FIFFIX 21/03/2560 27/03/2560
T-FixFIF6M30AI
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 6M30
FIFFIX 21/03/2560 27/03/2560
T-DIV2
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2
EQF 21/03/2560 22/03/2560
KF-HUSINDX
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
FIF 22/03/2560 29/03/2560
KF-HJPINDX
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
FIF 22/03/2560 29/03/2560
LHSTPLUS
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
FIX 20/03/2560 28/03/2560
SCBUSHY
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income
FIF 20/03/2560 27/03/2560
T-FixFIF6M29AI
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 6M29
FIFFIX 14/03/2560 20/03/2560
  Total Records : 139
12345...6