ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KFHAPPY  
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี
MIX 18/07/2560 25/07/2560
SCBFF1YF8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF8
FIFFIX 18/07/2560 24/07/2560
SCBFF6MF6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF6
FIFFIX 18/07/2560 24/07/2560
T-Fixed3YR11
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR11
FIXBFT 18/07/2560 25/07/2560
T-FixFIF1Y18
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y18
FIFFIX 18/07/2560 25/07/2560
LHGINCOME-R
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
MIX 17/07/2560 25/07/2560
LHGINCOME-D
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (ชนิดจ่ายปันผล)
MIX 17/07/2560 25/07/2560
LHGINCOME-A
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
MIX 17/07/2560 25/07/2560
SCBFF1YF7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF7
FIFFIX 12/07/2560 17/07/2560
SCBFF6MF5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF5
FIFFIX 12/07/2560 17/07/2560
LHEFI6M7
กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXROB 12/07/2560 18/07/2560
SCBWIN
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม
FIFMIX 11/07/2560 17/07/2560
SCBFF1YF6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF6
FIFFIX 04/07/2560 11/07/2560
SCBFF6MF4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF4
FIFFIX 04/07/2560 11/07/2560
T-FixFIF6M11
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M11
FIF 04/07/2560 12/07/2560
  Total Records : 191
12345...6