Thailand Web Stat

WealthMagik

logo-wealthmagik
ติดตามข่าวสารได้ทาง facebook page
ติดตามข่าวสารได้ทาง facebook page
โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9
เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9

     เกี่ยวกับโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559
เพื่อเป็นเวทีให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพ ในการใช้เทคโนโลยี นำความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผลงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงินที่เข้าใจยาก ให้เป็นสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน และวีดิทัศน์เรื่องสั้นที่สนุก และเข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงได้ในทุกช่วงวัย ทั้งยังได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยบริหารเงินออมให้งอกเงยเพื่ออนาคตยามเกษียณ

รายละเอียดโครงการ
 
หลักการ และเหตุผล

          จากผลสำรวจความต้องการของนักเรียนไทย ตั้งแต่ระดับประถมฯ มัธยมฯ และปวช. ทั่วประเทศ ว่าอยากได้อะไรจากระบบการศึกษาไทย ที่จัดโดย Rocket Media Lab ร่วมกับมูลนิธิ Path 2 Health พบว่า วิชาที่อยากให้มีมากที่สุด 39.70% เป็นวิชาการเงินการลงทุน อันดับสอง 20.96% คือการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่เยาวชนไทยเริ่มตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เรื่องการเงิน การลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด และเป้าประสงค์ของโครงการ Software Park – WealthMagik  เงินออมสร้างชาติ Awards ที่ตระหนักถึงปัญหาสำคัญของสังคมไทยที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารเงินออม และการวางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคล  จึงมุ่งสร้างความรู้ให้กับสังคมไทยให้รู้จัก และเข้าใจพร้อมสร้างแผนการบริหารเงินออมที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆ ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ขยายต่อยอดสู่สังคมครอบครัว เพื่อส่งต่อความรู้ทางด้านการเงินสู่สังคมวงกว้าง

          และด้วยความร่วมมือกันระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com  เครื่องมือที่ให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านกองทุนรวม และตราสารหนี้ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย ในการดำเนินโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards ทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพันธมิตร คือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด ทำให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจนก้าวสู่ปีที่ 9 โดยในปีนี้ ทางโครงการฯ ได้กำหนดหัวข้อการประกวด คือ “ครอบครัวสุขใจ ก้าวสู่เกษียณสดใสไปด้วยกัน” เพื่อมุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในครอบครัว ที่จะศึกษาหาความรู้ทางการเงิน และร่วมกันวางแผนการออม + ลงทุนไปด้วยกันเพื่ออนาคตที่ดียามเกษียณ

 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผนบริหารเงินออมในรูปแบบออม+ลงทุนเพื่ออนาคต
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ให้ทุกสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออมด้วยวิธีการออม+ลงทุนผ่านกองทุนรวม และตราสารหนี้
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ด้าน IT ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในมิติความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออม
 
ระยะเวลาดำเนินการ
     กุมภาพันธ์ – กันยายน 2567
 
หมวดการประกวด
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9 ตอน “ครอบครัวสุขใจ ก้าวสู่เกษียณสดใสไปด้วยกัน”
สามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตามหมวดที่ระบุ ดังนี้
หมวดที่ 1  พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน ความยาวไม่เกิน 3 นาที
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 
ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย , อาชีวศึกษา , ปริญญาตรีทั่วประเทศ
ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ

 

หมวดที่ 2  พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video) ความยาวไม่เกิน 3 นาที

ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
รายละเอียดการแข่งขัน
 
ขั้นตอนการประกวด
 1. ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ wealthmagik.com/animationaward ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567
  ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

  หมายเหตุ ผู้สมัครยินยอมให้ทางโครงการฯ เก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นหลังจบโครงการ

 2. ผู้สมัครฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีมได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน ) โดยต้องระบุเลือกหมวดการประกวดผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
  หรือทั้ง 2 หมวด หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด

 3. ผู้สมัครฯ สามารถ Download เนื้อหาเพื่อประกอบการพัฒนาผลงานได้จาก Link ที่กำหนดให้ ตลอดจนความรู้ด้านการเงิน การลงทุน จากเว็บไซต์ WealthMagik.com 
  และ www.wealthmagik.com/animationaward

 4. ผู้สมัครฯ จะได้เข้าค่ายกิจกรรม (Boot Camp Online) เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเล่าเรื่อง เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ
 5. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของการประกวดทั้ง 2 หมวดการแข่งขัน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของการประกวดแต่ละประเภทจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันปิดโครงการ (บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่า ผู้สมัครฯ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล)
รายละเอียดการประกวด
 
1) ส่งใบสมัคร

     ผู้สมัคร จะต้องระบุหมวดการประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวด หากผู้สมัครประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด ได้แก่

 • หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation)
 • หมวดวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)

* กรณีเลือกหมวด การ์ตูนแอนิเมชัน ต้องระบุประเภทที่สมัครให้ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

 • ประเภทนักเรียน นักศึกษา
 • ประเภทบุคคลทั่วไป

จากนั้นจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward
ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.)
และประกาศรายชื่อทีมผู้สมัครที่เข้าอบรม Boot Camp Online ผ่านทาง Facebook : SoftwarePark – WealthMagik เงินออมสร้างชาติAwards ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ
– สำหรับประเภทนักเรียนนักศึกษา ใช้เลข และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาแทนบัตรประชาชน
– ผู้สมัครยินยอมให้ทางโครงการฯ เก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นหลังจบโครงการ

 
2) กิจกรรม Boot Camp
     ผู้สมัครฯ ทั้ง 2 หมวดการประกวด จะได้รับการอบรม (Boot Camp Online) เพื่อพัฒนาความรู้ทางการเงิน การออมลงทุน , เทคนิคการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์ (Story Telling) และการบริหารเวลาจากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ ตลอดจนสามารถขอรับคำปรึกษา และแนะแนวทางการพัฒนาผลงานใน วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบ Zoom Online
 
3) การคัดเลือกผลงาน
หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน

     คัดเลือก Storyboard พร้อมเอกสารประกอบ

 • ผู้สมัครทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา และ ประเภทบุคคลทั่วไป ส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ .PDF
โดยส่งผลงาน ไม่เกินวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2566 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)
เอกสารประกอบ
  1. เอกสารรูปแบบไฟล์ .PDF ระบุชื่อทีม, หมวดการประกวด, ชื่อผลงาน, สถาบันการศึกษา (กรณี นักเรียน นักศึกษา),
   รายชื่อสมาชิกในทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
  2. เนื้อเรื่องย่อ
   2.1 จำนวนไม่เกิน 1 หน้า ขนาด A4
   2.2 เนื้อเรื่อง
    • อนุญาตให้ใช้ตัวการ์ตูน จากหนังสือการ์ตูน (E-book) “คู่มือต้านเกษียณจน” และ “เกษียณไวอารมณ์ดี ด้วย 4 Shortcuts”อยู่ในเนื้อหาได้ (ไม่บังคับ)
    • กรณีที่ต้องการใช้ตัวละคร จากหนังสือการ์ตูนคู่มือต้านเกษียณจนในเนื้อหา (ไม่บังคับ)
     สามารถศึกษาบุคลิกพิเศษของตัวละคร / Download Character / Model / การ์ตูนต้านเกษียณจนได้ที่ www.WealthMagik.com/AnimationAward

หมายเหตุ

   1. สามารถเปลี่ยนแปลงอิริยาบทของพ่อมดฯและนางฟ้ามันนี่ และตัวละครอื่นได้ ยกเว้น ลักษณะหน้าตา / ชื่อ / ตราสัญลักษณ์ต่างๆ บนตัวการ์ตูนที่แสดงความเป็นพ่อมดน้อยฯ
    นางฟ้ามันนี่ และตัวละครอื่นในการ์ตูนคู่มือต้านเกษียณจน และ เกษียณไวอารมณ์ดี ด้วย 4 Shortcuts
   2. ทางโครงการ ฯ มี Model พร้อม Rigging ของตัวการ์ตูนพ่อมดน้อย ฯ และนางฟ้าฯ โดยสามารถ Download ได้ที่
    www.WealthMagik.com/AnimationAward

              2.3 กำหนดให้ใช้ “เครื่องมือ” ซึ่งได้แก่ ข้อมูลประกอบการลงทุน และความรู้ด้านการเงินการลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู้ และพันธบัตรได้จากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com
                   เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาผลงาน

โดยส่ง Link Download ผ่านทาง E-mail : [email protected] และ [email protected]

หรือโดยส่งเอกสารมาที่

 • บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02 – 8614820 ต่อ 5510
  (โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award)
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบ Storyboard
 1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา ไม่จำกัดจำนวน
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดจำนวน

ผ่านทาง Facebook : SoftwarePark – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards

ภายในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

 
4) ส่งผลงานสมบูรณ์ และคัดเลือก Popular Vote

4.1 ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภทจะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End credit) ขนาด 1920 x 1080 Full HD หรือสูงกว่า
ไม่เกิน วันอังคาร 6 สิงหาคม 2567 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)

โดยส่ง Link Download ผ่านทาง E-mail : [email protected] และ [email protected]

หมายเหตุ หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน

  • Animation หมายรวมถึง การพัฒนาผลงานในรูปแบบของ 2D , 3D สามารถผสมผสาน Motion Graphic และ/หรือ Infographic ในผลงานได้
  • ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธ์ของข้อมูลที่นำมาประกอบการพัฒนาผลงาน อันได้แก่ ภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ หรืออื่นๆ โดยต้องไม่ละเมิดกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
   และทรัพย์สินทางปัญญา และอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

4.2 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ของทั้ง 2 ประเภท ผ่านทาง Facebook: SoftwarePark – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award ภายใน วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567

4.3 คัดเลือก Popular Vote จากผลงานผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ผ่านทาง

 1. เว็บไซต์ : www.WealthMagik.com/AnimationAward
 2. Youtube : WealthMagik Channel

สามารถ โหวตได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 17 กันยายน 2567 ปิดโหวตเวลา 17.00 น.
โดยคะแนนโหวตจะนับจากยอดไลค์ และยอดวิวที่เข้ามาทั้งหมดจาก YouTube ของ WealthMagik
กำหนดคะแนน โหวต ดังนี้

 1. 1 Like = 1 คะแนน
 2. 1 View = 0.5 คะแนน

ประกาศผลทีมชนะเลิศ Popular Vote วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567

  1. หมายเหตุ
   • ผลคะแนนของผู้ชนะ Popular Vote มิได้มีผลต่อการตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการ
   • การนับคะแนนจะนับจากยอดLike และยอดView ที่เข้ามาตามเวลาที่กำหนด และผ่านการคัดกรองจากระบบตรวจสอบของ YouTube แล้วเป็นเวลา 3 วัน
   • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุดไม่สามารถโต้แย้งได้
 
5) ตัดสินผลงานชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567

โดยทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และทีมที่ชนะเลิศ Popular Vote จะต้องเข้าร่วมงานประกาศผล และมอบรางวัลในดังกล่าว ณ ห้อง Auditorium เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
เวลา 12.30 – 17.00 น.(บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการรับรางวัล) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานประกาศผลฯ ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันประกวดผลงาน
หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน
 1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย, อาชีวศึกษา, ปริญญาตรี ทั่วประเทศ
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน

     หมายเหตุ

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องให้สิทธิ์แก่บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
  ในการนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มหรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 2. Character และ Model ตัวการ์ตูนพ่อมดน้อย เว็ลธ์ เมจิก , นางฟ้ามันนี่ , และตัวการ์ตูนอื่นๆ ในหนังสือการ์ตูน และ E-book “คู่มือต้านเกษียณจน” และ “เกษียณไวอารมณ์ดี ด้วย 4 Shortcuts”
  เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำไปใช้ประกอบการพัฒนาผลงานการประกวดในโครงการฯ นี้เท่านั้น
  ห้ามมิให้ตัดต่อ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ
กรรมการตัดสิน
     คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Animation จากสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชัน และคอมพิวเตอร์-กราฟิกส์ไทย
เกณฑ์การตัดสิน
     เกณฑ์การตัดสินรอบสุดท้าย แบ่งการพิจารณาจากคณะกรรมการดังต่อไปนี้
หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน
1. เนื้อเรื่อง การเล่าเรื่อง (50%)
2. ความคิดสร้างสรรค์ / ความน่าสนใจ (20%)
3. ความสมบูรณ์ของผลงาน / การใช้เทคนิค (15%)
4. ความสวยงาม (10%)
5. การนำเสนอผลงาน / การตอบคำถาม (5%)

6. รางวัล Popular Vote เป็นรางวัลที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากบุคคลทั่วไปผ่านทาง YouTube: WealthMagik Channel

หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินผลงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางผู้จัดโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการตัดสินผลงาน และ คำตัดสิน ของคณะกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้งได้
รางวัล
     รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงาน Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9 หัวข้อ ครอบครัวสุขใจ ก้าวสู่เกษียณสดใสไปด้วยกัน ใน หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน
หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน
ประเภทนักเรียน นักศึกษา
ทีมชนะเลิศ
 • ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท
 • โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1
 • ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท
 • โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2
 • ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
 • โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รางวัล Popular Vote
 • ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
 • โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
ประเภทบุคคลทั่วไป
ทีมชนะเลิศ
 • เงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท
 • โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1
 • เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
 • โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2
 • เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
 • โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รางวัล Popular Vote
 • เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
 • โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
หมายเหตุ ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล