WealthMagik

ติดตามข่าวสารได้ทาง facebook page
ติดตามข่าวสารได้ทาง facebook page
โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 8
เงินออมสร้างชาติ Awards Season 8
     เกี่ยวกับโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นเวทีให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพ ในการใช้เทคโนโลยี นำความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผลงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงินที่เข้าใจยาก ให้เป็นสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน และวีดิทัศน์เรื่องสั้นที่สนุก และเข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงได้ในทุกช่วงวัย ทั้งยังได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยบริหารเงินออมให้งอกเงยเพื่ออนาคตยามเกษียณ
รายละเอียดโครงการ
หลักการ และเหตุผล
     จากความร่วมมือกันระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเวปไซต์ www.WealthMagik.com เครื่องมือที่ให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการเงิน การลงทุนผ่านกองทุนรวม และตราสารหนี้ ในการดำเนินโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards ทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพันธมิตร คือ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชัน และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย ทำให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จ และสามารถดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ 8
     ด้วยตระหนักถึงปัญหาสำคัญของสังคมไทย ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารเงินออมเพื่ออนาคต และการวางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคล ซึ่งควรเป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกครอบครัวต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจ จึงเป็นที่มาของพันธกิจสำคัญของโครงการฯ ที่มุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนบริหารเงินออม และสื่อสารองค์ความรู้นี้ไปยังทุกกลุ่มสังคม ผ่านการประกวดพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และวีดิทัศน์เรื่องสั้น ซึ่งเป็นสื่อความรู้ที่เข้าถึง และเข้าใจง่าย
     โดยการประกวด โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 8 นี้ ได้กำหนดหัวข้อการประกวดคือ “ช่วยพ่อแม่วางแผนเกษียณ” เพื่อสื่อถึงสถาบันครอบครัวที่ลูก หรือคนรุ่นใหม่ในครอบครัว สามารถช่วยผู้ปกครองวางแผนบริหารเงินออมด้วยวิธีออมลงทุนที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ช่วยบริหารเงินออมเพื่ออนาคตที่ดียามเกษียณ เพราะเราคือ We are family.
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผนบริหารเงินออมในรูปแบบออมลงทุนเพื่ออนาคต
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ให้ทุกสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออมด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวม และตราสารหนี้
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ด้าน IT ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในมิติความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออม
ระยะเวลาดำเนินการ
     กุมภาพันธ์ – กันยายน 2566
หมวดการประกวด
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 8 ตอน “ช่วยพ่อแม่วางแผนเกษียณ”
สามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตามหมวดที่ระบุ ดังนี้
หมวดที่ 1  พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน ความยาวไม่เกิน 3 นาที แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย , อาชีวศึกษา , ปริญญาตรีทั่วประเทศ
ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
 
หมวดที่ 2  พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video) ความยาวไม่เกิน 3 นาที
ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
รายละเอียดการแข่งขัน
ขั้นตอนการประกวด
 1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566
  ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.
  หมายเหตุ ผู้สมัครยินยอมให้ทางโครงการฯ เก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น หลังจบโครงการ
 2. ผู้สมัครฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีมได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน ) โดยต้อง ระบุเลือกหมวดการประกวดผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวด หากประสงค์จะส่ง ผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด
 3. ผู้สมัครฯ สามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com หรือ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพัฒนาผลงาน
 4. ผู้สมัครจะได้เข้าค่ายกิจกรรม (Boot Camp Online) เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเล่าเรื่อง เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ
 5. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของการประกวดทั้ง 2 หมวดการแข่งขัน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของการประกวดแต่ละประเภท จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันปิดโครงการ ( บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครฯ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล )
รายละเอียดการประกวด
1) ส่งใบสมัคร
     ผู้สมัคร จะต้องระบุหมวดการประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวด หากผู้สมัครประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด ได้แก่
 • หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation)
 • หมวดวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)
* กรณีเลือกหมวด การ์ตูนแอนิเมชัน ต้องระบุประเภทที่สมัครให้ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
 • หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน (Animation)
 • หมวดวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)
จากนั้นจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.) และประกาศรายชื่อทีมผู้สมัครที่เข้าอบรม Boot Camp Online ผ่านทาง Facebook : SoftwarePark – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ
– สำหรับประเภทนักเรียนนักศึกษา ใช้เลข และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาแทนบัตรประชาชน
– ผู้สมัครยินยอมให้ทางโครงการฯ เก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นหลังจบ โครงการ
2) กิจกรรม Boot Camp
     ผู้สมัครฯ ทั้ง 2 หมวดการประกวด จะได้รับการอบรม (Boot Camp Online) เพื่อพัฒนาความรู้ทางการเงิน การออมลงทุน , เทคนิคการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์ (Story Telling) และการบริหารเวลาจากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ ตลอดจนสามารถขอรับคำปรึกษา และแนะแนวทางการพัฒนาผลงานใน วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Online
3) การคัดเลือกผลงาน
หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน
     คัดเลือก Storyboard พร้อมเอกสารประกอบ
 • ผู้สมัครทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา และ ประเภทบุคคลทั่วไป ส่งผลงาน Storyboard พร้อม เนื้อเรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ .PDF
โดยส่งผลงาน ไม่เกินวันที่ 7 มิถุนายน 2566 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)
เอกสารประกอบ
 1. เอกสารรูปแบบไฟล์ .PDF ระบุชื่อทีม, หมวดการประกวด, ชื่อผลงาน, สถาบันการศึกษา (กรณี นักเรียน นักศึกษา), รายชื่อสมาชิกในทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
 2. เนื้อเรื่องย่อ
   2.1 จำนวนไม่เกิน 1 หน้า ขนาด A4
   2.2 เนื้อเรื่อง
   • อนุญาตให้ใช้ตัวการ์ตูน จากหนังสือการ์ตูน (E-book) “คู่มือต้านเกษียณจน” และ “4 ขั้นเกษียณไวอารมณ์ดี” อยู่ในเนื้อหาได้ (ไม่บังคับ)
   • กรณีที่ต้องการใช้ตัวละคร จากหนังสือการ์ตูนคู่มือต้านเกษียณจนในเนื้อหา (ไม่บังคับ) สามารถศึกษาบุคลิกพิเศษของตัวละคร / Download Character / Model / การ์ตูนต้านเกษียณจนได้ที่ www.WealthMagik.com/AnimationAward
   หมายเหตุ
   1. สามารถเปลี่ยนแปลงอิริยาบทของพ่อมดฯและนางฟ้ามันนี่ และตัวละครอื่นได้ ยกเว้น ลักษณะหน้าตา / ชื่อ / ตราสัญลักษณ์ต่างๆ บนตัวการ์ตูนที่แสดงความเป็นพ่อมดน้อยฯ นางฟ้ามันนี่ และตัวละครอื่นในการ์ตูนคู่มือต้านเกษียณจน และ 4 ขั้นเกษียณไวอารมณ์ดี
   2. ทางโครงการ ฯ มี Model พร้อม Rigging ของตัวการ์ตูนพ่อมดน้อย ฯ และนางฟ้าฯ โดยสามารถ Download ได้ที่ www.WealthMagik.com/AnimationAward
   2.3 กำหนดให้ใช้ “เครื่องมือ” ซึ่งได้แก่ ข้อมูลประกอบการลงทุน และความรู้ด้านการเงินการลงทุนในกองทุนรวมได้จากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาผลงาน
   โดยส่ง Link Download ผ่านทาง E-mail : [email protected] และ [email protected] หรือโดยส่งเอกสารมาที่
   • บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02 – 8614820 ต่อ 5510 (โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award)
ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบ Storyboard
 1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา ไม่จำกัดจำนวน
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดจำนวน
ผ่านทาง Facebook : SoftwarePark – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards ภายในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566
4) ส่งผลงานสมบูรณ์ และคัดเลือก Popular Vote
 1. ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภทจะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End credit) ขนาด 1920 x 1080 Full HD หรือสูงกว่า ไม่เกิน วันพุธ 9 สิงหาคม 2566 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
  โดยส่ง Link Download ผ่านทาง E-mail : [email protected] และ [email protected]
  หมายเหตุ หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน
  • Animation หมายรวมถึง การพัฒนาผลงานในรูปแบบของ 2D , 3D สามารถผสมผสาน Motion Graphic และ/หรือ Infographic ในผลงานได้
  • ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธ์ของข้อมูลที่นำมาประกอบการพัฒนา ผลงาน อันได้แก่ ภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ หรืออื่นๆ โดยต้องไม่ละเมิดกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 2. ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 ทีม ของทั้ง 2 ประเภท ผ่านทาง Facebook: SoftwarePark – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award และเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th ภายใน วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
 3. คัดเลือก Popular Vote จากผลงานผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ผ่านทาง
  1. เว็บไซต์ : www.WealthMagik.com/AnimationAward
  2. Youtube : WealthMagik Channel
  สามารถ โหวตได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 18 กันยายน 2566 ปิดโหวตเวลา 17.00 น. โดยคะแนนโหวตจะนับจากยอดไลค์ และยอดวิวที่เข้ามาทั้งหมดจาก YouTube ของ WealthMagik กำหนดคะแนน โหวต ดังนี้
  1. 1 Like = 1 คะแนน
  2. 1 View = 0.5 คะแนน
  ประกาศผลทีมชนะเลิศ Popular Vote วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
  1. หมายเหตุ
   • ผลคะแนนของผู้ชนะ Popular Vote มิได้มีผลต่อการตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการ
   • การนับคะแนนจะนับจากยอดLike และยอดView ที่เข้ามาตามเวลาที่กำหนด และผ่านการคัดกรองจากระบบตรวจสอบของ YouTube แล้วเป็นเวลา 3 วัน
   • ยอด Dislike ไม่มีผลต่อการนับคะแนน
   • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุดไม่สามารถโต้แย้งได้
5) ตัดสินผลงานชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
 • โดยทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และทีมที่ชนะเลิศ Popular Vote จะต้องเข้าร่วมงานประกาศผล และมอบรางวัลในดังกล่าว ณ ห้อง Auditorium เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เวลา 12.30 – 17.00 น. (บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการรับรางวัล) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานประกาศผลฯ ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันประกวดผลงาน
หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน
 1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย, อาชีวศึกษา, ปริญญาตรี ทั่วประเทศ
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
     หมายเหตุ
 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องให้สิทธิ์แก่บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ในการนำไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพิ่มหรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 2. Character และ Model ตัวการ์ตูนพ่อมดน้อย เว็ลธ์ เมจิก , นางฟ้ามันนี่ , และตัวการ์ตูนอื่นๆ ในหนังสือการ์ตูน และ E-book “คู่มือต้านเกษียณจน” และ “4 ขั้นเกษียณไวอารมณ์ดี” เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำไปใช้ประกอบการพัฒนาผลงานการประกวดในโครงการฯ นี้เท่านั้น ห้ามมิให้ตัดต่อ ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ
กรรมการตัดสิน
     คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 1. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Animation จากสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชัน และคอมพิวเตอร์-กราฟิกส์ไทย
เกณฑ์การตัดสิน
     เกณฑ์การตัดสินรอบสุดท้าย แบ่งการพิจารณาจากคณะกรรมการดังต่อไปนี้
หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน
1. เนื้อเรื่อง การเล่าเรื่อง (50%)
2. ความคิดสร้างสรรค์ / ความน่าสนใจ (20%)
3. ความสมบูรณ์ของผลงาน / การใช้เทคนิค (15%)
4. ความสวยงาม (10%)
5. การนำเสนอผลงาน / การตอบคำถาม (5%)
6. รางวัล Popular Vote เป็นรางวัลที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากบุคคลทั่วไปผ่านทาง
 • YouTube: WealthMagik Channel
หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินผลงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางผู้จัดโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการตัดสินผลงาน และ คำตัดสิน ของคณะกรรมการถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้งได้
รางวัล
     รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงาน Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 8 หัวข้อ “ช่วยพ่อแม่วางแผนเกษียณ” ใน หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน
หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน
ประเภทนักเรียน นักศึกษา
ทีมชนะเลิศ
 • ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท
 • โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1
 • ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท
 • โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2
 • ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
 • โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รางวัล Popular Vote
 • ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
 • โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
ประเภทบุคคลทั่วไป
ทีมชนะเลิศ
 • เงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท
 • โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1
 • เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
 • โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2
 • เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
 • โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
รางวัล Popular Vote
 • เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
 • โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
หมายเหตุ ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล