MFC เปิด IPO กอง MRECO5 (Target Fund) วันที่ 24 ม.ค-9 ก.พ 2561

กองทุนจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1.ตราสารแห่งทุน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี 2.ตราสารแห่งหนี้ ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูง และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) 3.ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 4.ตราสารอนุพันธ์ โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน SET 50 Index Future 5.เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด