KTAM เปิด IPO KTFF119 วันที่ 26 ต.ค. – 1 พ.ย.นี้

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 119 (KTFF119)อายุประมาณ 6 เดือน กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือตราสารทางการเงินต่างประเทศ โดยกองทุนจะนำเงินลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา บลจ.กรุงไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ระบุไว้ในโครงการ โทร 0-2686-6100 กด 9 www.ktam.co.th